Kerstspecial   2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 -

Kerst 2003

kerstfeest 2003 - stille nacht - de wereld voor de kleinen - Ierse kerstwens - de herders - kerstnacht - laat ons.. - nu zal het wel gauw gaan sneeuwen.


Kerst 2003

 

Kerstfeest 2003,
Wat moet ik daar nu nog van zeggen?
We weten immers van `t kind in doeken gewonden
De herders die de stal hebben gevonden,
nadat zij de blijde boodschap en `t Engelenkoor hoorden.
Opnieuw zingen we weer diezelfde woorden,
Van vrede op aard en `t welbehagen in de mens,
Wat valt er nu nog uit te leggen!

Kerstfeest 2003,
Valt dat nu niet heel erg tegen,
De wereld in nood en duizend vragen,
Oorlog, vervolging en wie vult al die lege magen,
En wij hebben het zo goed in deze dagen,
Is dat niet iets om te overwegen,
Als wij bidden om Gods zegen
En willen wandelen op Zijn wegen?

Kerstfeest 2003,
Er is bijna oorlog in Uw Jeruzalem,
Geen kerstdienst dit jaar in Bethlehem,
Uw eigen volk Israël tot op het bot verdeeld,
Geen antwoord hoe het conflict moet worden geheeld,
Slechts weinigen die naar de Messias vragen,
De stap naar Jezus willen wagen
Of willen luisteren naar Zijn stem.

Kerstfeest 2003,
We zingen de aloude liederen weer
Maar laat dat niet blijven zonder meer,
Breng ons van de kribbe naar Golgotha,
Om daar te knielen bij Uw kruis,
Dan komt Uw vree in ons hart en ons huis,
En geven wij U waarlijk de eer!
Geef toch genade, o, Heer.

 

Met dank aan de auteur: Gerrit Kloos

 


Stille Nacht.

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

 

De wereld voor de kleinsten - kerstgedachte van Hans B.B.

Tweeduizend en drie jaar geleden
werd het kindeke Jezus geboren
te Bethlehem, en hij werd aanbeden
wat werd gewonnen, wat verloren?

Koning Herodes doodde alle eerstgeborenen
uit angst voor eigen pracht en macht,
maar 't waren niet bij voorbaat verlorenen
voor 't aardrijk, die kleine Grote Schat in de nacht.

Gods geest in Zijn mensenzoon,
Mens, of Koning der Joden
bleef, groots in 't kleinste en zo gewoon,
boven alle grootmachten en goden

Over onze hoofden, op witte bordessen
klinkt verwrongen, nog eenmaal wereld's taal,
van Hoesseinen of Herodessen
van aardse pracht en macht zonder zielenverhaal

Al tweeduizend en drie jaar
vluchtelingen, daklozen of wat voor 'lozen'
zijn wij kleinsten, als de grootsten voor elkaar,
van God, die in Jezus voor elkaar hebben gekozen.

Hans

Ierse Kerstwens

Niet dat geen enkele smart over jou mag komen,
Niet dat jouw toekomstig leven een pad van rozen zij,
Niet dat je nooit een traan van spijt zou vergieten,
Niet dat je nooit een steek van pijn zou voelen.
Neen, dat alles wens ik je niet....

Want tranen zuiveren het hart,
Smart adelt het gemoed,
Pijn en nood brengen ons dichter bij de liefdevolle Moeder van het kind van Bethlehem en verzekeren ons van de troost van haar glimlach.

Mijn wens voor jou is
Dat je voor altijd in je hart de gouden herinnering bewaren mag aan elke gelukkige dag die je hebt gekend.
Dat je dapper mag zijn in het uur van de beproeving wanneer het kruis je op de schouders wordt gelegd, wanneer de berg die je moet beklimmen heel hoog lijkt en de lichtkrans van hoop zeer ver weg.
Dat iedere gave die God je schonk mag groeien met de jaren en de harten van hen die je liefhebt met hun kleur vervult.
Dat je ieder uur een vriend mag hebben, die je vriendschap waard is, die je vertrouwd de hand reiken kunt, wanneer de stormen losbreken, en met wie je de stortvloeden kunt doorwaden en de zon-overstraalde hoogten kunt bereiken.
En dat in ieder uur van vreugde of leed, de vredebrengende glimlach van het Kerstkind met jou mag zijn en dat je dicht bij God mag blijven.
Dat wens ik U.

Auteur onbekend.

De Herders

 

De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden
het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens werden verstaan.

Men kent de namen van de mannen niet.
Er staat geschreven dat er herders waren,
drie, vier of meer, maar na tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.

En het werd waar: de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.
De koningen zijn later pas gekomen,
maar herders knielden toen als eersten neer.

Van tranen of van licht, de ogen blind,
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.

 

©Jos Brink

 

 

Kerstnacht

 

Kerstnacht - het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en het
opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en versnuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt

 

Laat ons in ons harte luist'ren

 

Laat ons in ons harte luist'ren
Naar de Stem die raad ons geeft
Die we nimmer mogen kluist'ren
Opdat in ons de Liefde leeft

Laat ons in ons harte spreken
'n Taal van liefde en geluk
Die ijz'ren banden kan verbreken
En vrij maakt van het slaafse juk

Laat ons in ons harte zingen
't Eeuw'ge lied en 't oud refrein
Van immer liefde, van die dingen
Die te schoon voor d' aarde zijn

Laat ons in ons hart ontsluiten
De weg naar 't pas geboren Kind
Dat haat en boosheid steeds zal stuiten
Als je d'eigen waan inbindt

Paul

Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen

 

 

Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
dan worden de wegen wit.
Dan rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.
Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.

De herders liggen bij nachte,
te waken op het veld.
Bij hun schaapjes met witte vachten,
een engel heeft het hun verteld.
Dat Jezus niet langer kon wachten,
want de wereld moet hersteld.

Wat herders en koningen hopen,
het maakt gering verschil:
'Men kan het geluk niet kopen,
maar voor goede mensen van goede wil'.
Gaat de hemel eenvoudig open,
en dan wordt alles stil.

Alleen wie het kwade begeren,
die mogen niet binnen gaan.
De hemel is daar voor wie leren,
de goedheid te verstaan.
Die de mensen door ons ontberen,
als wij hebben kwaad gedaan.

Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.
Rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
en dan wordt de wereld wit.

 

(Anton van duinkerken)

 

 


 

Kerst 2004

Oproep van Hans Stolp - wens of belofte - wat kerst betekent - kerstgedicht - kerst 2004 - kerstmis - kerstnacht aan de IJzer –

 

Bidden en/of mediteren in de kerstnacht.

 

Hans Stolp.

 

Lieve mensen,

 

Langzamerhand is het een traditie geworden om op kerstavond, 24 december, ’s avonds om 11 uur, gezamenlijk te bidden en te mediteren.

Om ons in stilte, waar we ook zijn, met elkáár te verbinden én met Christus – of, als je dat meer aanspreekt: de geestelijke wereld.

Dus, als je mee wilt doen, steek op kerstavond – de avond vóór kerst dus – om elf uur een kaars aan en mediteer of bid in stilte.

Waar je ook bent, in je eigen huis, bij familie of bij vrienden, trek je even terug in stilte, of nodig je vrienden en familie uit om mee te doen.

Word innerlijk stil, bid om de geboorte van de innerlijke Christus, bid om het licht van de vrede, en vóel, hoe je op dat moment verbonden bent met een grote kring van biddende en mediterende mensen. En weet, dat de geestelijke kracht van onze verbinding, genezend uitwerkt op de aarde en de mensheid. Want elk jaar is het zó voelbaar: de geestelijke kracht van die onzichtbare kring van mensen die zich verbinden met elkaar en met Christus. Spreekt dit je aan, weet dan dat je van harte uitgenodigd bent om deel te nemen aan ons jaarlijks gezamenlijk gebed en meditatie.

 

Bron: Verwachting Nr. 33 – jaargang 9 – tijdschrift voor Spirituele Bewustwording.

 

Wens of belofte ?

 

Dat een ieder, in het kerstgebeuren,

de juiste intentie mag ervaren !

Zoek het kind in je hart,

zoek vrede voor je ziel

en je zult méér vinden,

dan waar je op hoopte  :

Eeuwig *Licht*,

Onuitputtelijke *Kracht*.

en Goddelijke *Liefde*.

 

Dat een ieder, in de wisseling van het jaar,

de juiste intentie mag vinden.

Zoek goede voornemens met je hart,

zoek vréde voor je naaste

en je zult méér vinden,

dan waar je op hoopte.

Een omgeving vol *Licht*.

Naasten vol *Kracht*.

Een aarde vol *Liefde*.

 

Groet, Chris ©

 

Aan allen,

die zich onrustig afvragen, wat Kerst nu eigenlijk betekent.

Zij doen er goed aan, het kerstverhaal te lezen,

zoals het beschreven staat in Johannes 1 in de 'Groot Nieuws Bijbel'.
~~

Het Woord van God.
~~

In het begin was het Woord.

Het was bij God en het was God.

Het was in het begin bij God.

Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan. 
In het Woord was leven, en dat léven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet  kunnen doven.
Er kwam een man, een afgezant van God;  zijn naam was Johannes.
Hij kwam als getuige: het was zijn taak te spreken over het licht;
door hem moesten alle mensen tot geloof  komen.

Zelf was hij het licht niet;
het was alleen zijn taak te getuigen van het licht.
Het èchte licht dat ieder mens verlicht, was op weg naar de wereld.
Het Woord was in de wereld;
de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet.

Hij kwam naar zijn eigen domein, maar zijn eigen volk ontving hem niet.
Maar wie hem ontvingen en in hem geloofden,

kregen van hem het recht kinderen van God te worden.

Dat werden zij niet volgens de weg van de natuur,

door afkomst van een menselijke vader;

nee, zij zijn uit God geboren.

En het Woord is een mens van vlees en bloed geworden
en is midden onder ons komen wonen.
We hebben hem in al zijn glorie gezien,
vol van goedheid en waarheid, een glorie,

zoals een enig kind die ontvangt van zijn vader.

 

Johannes heeft van hem getuigd en heeft luid geroepen:

‘Deze man bedoelde ik toen ik zei:

Hij komt na mij, maar hij was er eerder dan ik,

want hij bestond voordat ik werd geboren.’

Uit zijn volheid hebben wij allen de ene genadegave na de andere ontvangen.
Zeker, de wet is door Mozes gegeven,

maar de goedheid en de waarheid kwamen door Jezus Christus.

Nog nooit heeft iemand God gezien,

maar de enige Zoon, die God is

en die rust aan bet hart van de Vader,

heeft  hem bekendgemaakt.
~~

Groet, Chris,

 

Kerstgedicht.

 

Kerstfeest betekent niet alleen lekker eten en cadeautjes kopen,
dat is er allemaal veel later ingeslopen.
De Kerstgedachte: Vrede op aarde
en voor ieder Liefde voelen, dat heeft waarde.
Met de lichtjes het Goddelijke vonkje in ons hart ontsteken
en denken: Wat kan ik voor die ander betekenen?!
Kerstfeest vieren in Liefde met z'n allen,
dat zal Boven zeker in goede aarde vallen.
In Liefde denken aan je medemens,
dat was Jezus Zijn grootste wens.
Dus na 26 december is het niet afgelopen,
laten we dat in onze oren knopen.
Het vlammetje in ons blijven we onderhouden,
als we Jezus als Voorbeeld voor ogen houden.
Willen we Zijn boodschap horen en verspreiden,
dan mogen we helpen een einde te maken aan het lijden.
Maar daarna wordt het voor iedereen feest,
omdat we allen herboren worden in de Geest.


Diny Roesink

 

De vier kaarsen

De vier kaarsen brandden langzaam, het was zo stil dat je ze bijna kon horen praten…..

De eerste kaars zei:”Ik ben de vrede maar ik denk dat ik langzaam uitga”
Het vlammetje flikkerde en ging uit.

De tweede kaars zei::”Ik ben vertrouwen, enne het maakt niet uit dat ik nog langer brand want ik ben niet langer nodig”

Toen hij stopte met praten blies een zacht windje hem uit

Treurig zei de derde kaars :”Ik ben de liefde, maar ik heb niet de kracht om langer te branden, mensen zetten mij aan de kant om dat ze niet mijn belangrijkheid begrijpen.. Ze vergeten zelfs om degene die het belangrijkste voor hen zijn, hun naaste lief te hebben:… “
Hij wachtte niet langer meer en ging uit.


En opeens kwam er een kind de kamer binnen en zei:”Waarom branden jullie niet, jullie horen op te branden tot het eind”, en begon te huilen

Toen zei de vierde kaars:”Wees maar niet bang, ik brand nog steeds en we kunnen samen de andere opnieuw aansteken, want ik ben HOOP!

Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de andere weer aan

Het vlammetje van Hoop zou eigenlijk nooit mogen doven in je leven!  Zodat je liefde, vrede hoop en vertrouwen in het leven blijft behouden.

 

(dank aan Anja - auteur mij onbekend)

 

Kerst 2004

 

Het kerstfeest is voor iedereen,

voor elk die het wil horen,

dat Jezus eenmaal in een stal

als Koning is geboren,

niet voor d’ aanzienlijken alleen,

of de geweldenaren,

maar ook voor de geringsten die

Zijn liefde wedervaren.

 

Ik zie een opgetogen kind

naar kerstboomlichtjes kijken.

Het laat voor even elke zorg

en onrust van mij wijken.

Ik hoor hoe heilsoldaten vroeg

het ”Stille nacht” gaan spelen

en door die wijdverbreide klank

de kerstvreugd met ons delen.

 

Dan spreek ik iemand die alléén

het kerstfeest zal gedenken.

Vertwijfeld zoek ik welke troost

ik voor zo’n smart moet schenken

en zap ik ’s avonds op t.v.,

huil ik om zoveel armen,

die zelfs niet in een poov’re stal

hun handen kunnen warmen.

 

Voor deze stakkers is weleer

toch ook de Heer geboren?

Wanneer zal daar het morgenlicht

als eens in Bethl’hem gloren?

Ik zie verdoolden die nooit meer

een kerstlied zullen zingen.

Hun klanken klinken rauw als de

granaten ze bespringen.

 

Het kerstfeest is voor iedereen!

Maar, God, ik wil U vragen:

”U hebt toch in elk mensenkind

nog steeds een welbehagen?

Laat er dan vele wijzen gaan

naar die verarmde landen

en laat de ster van nieuwe hoop

in alle harten branden!”

 

Frits Deubel

Kerstmis

Feest van vrede en vreugde,
geboorte van Jezus,
Kerstklokjes klingelen,
sterren die stralen.
Overal hoor je muziek,
zie je kaarsjes branden.
Zo samen gezellig bij elkaar,
dat moeten we koesteren.


Maar mijn gedachten gaan ook uit
naar de daklozen,
mensen die ziek zijn
of een dierbare moeten missen.
Mensen in de derde wereld,
en aan de mensen in oorlogslanden.

Geniet van de fijne dagen maar 
sta net als ik ook eens
even stil bij die mensen.
brand voor hen een extra kaarsje
voor kracht, liefde en licht.

Mijn kerstwens is:
Wereldvrede,liefde en respect!

Nirvana

Kerstnacht aan de IJzer.

 

’t Is kerstmis. Aan d’IJzer in regen en nacht

Staat bibbrend en treurig een eenzame wacht.

 

Hij droomt… De familie zit weder geschaard

- ook hij - rond den kerstblok die vlamt in de haard.

 

Hij droomt en vergeet hoe alléén hij hier staat,

Hoe bits-kou de regen bespritst zijn gelaat.

 

Hij luistert – en over de Mangelgouw uit

Blij klangelt der klokken hoogfeestlijk geluid.

 

Hij droomt van een kerke vol schitterend licht:

Zijn kinderkes knielen voor ’t Goddelijke Wicht.

 

Een belleke rinkelt… een engelenstem:

“Adeste… “De vrede van Bethlehem.

 

Maar plots boemt geschut als gevloek wijd en zijd!

De jongen ontwaakt uit zijn droomen en … schreit;

 

’t is Kerstmis. Aan d’IJzer in regen en nacht

Staat bibbrend en weenend een eenzame wacht.

 

(uit: het frontblaadje “Boos Iseghem”)

 

 

Schreef je zelf een Kerstgedicht, of ken je nog een mooi Kerstlied of -gedicht van een andere auteur, stuur het me toe en ik plaats het op deze of volgende pagina.

(vergeet niet de auteur en/of bron te vermelden)

 

 

 

 


emailbox

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

 

Stem Spirituele Vrienden in de

Top 100 NL