Inspiratie voor spirituele zoekers


 

Jezus heeft gezegd

dat hij die zoekt niet ophoudt te zoeken tot hij vindt

en wanneer hij gevonden heeft zal hij in verwarring zijn

en indien hij in verwarring is zal hij in verwondering zijn

en hij zal koning zijn over het al

 

Thomas Evangelie – logion 2

 

 

Als jij – net als ik – een spiritueel zoeker bent, dan moet je weten dat wij niet op zoek zijn naar iets of iemand om aan onszelf toe te voegen, maar naar dat wat er altijd al was en is, maar waarvan we ons nog niet bewust genoeg zijn om het te ervaren. We zijn op zoek naar wie wij – ten diepste en oorspronkelijk – zélf zijn.

Om ons hierbij te helpen – en nu spreek ik uit mijn eigen ervaring – zijn er af en toe enkele woorden, kleine teksten, die ineens iets aanraken, waardoor, als een zonnestraal die door de wolken breekt, er ineens een inzicht oplicht waardoor dat diepste, eeuwige deel van onszelf iets meer aan de oppervlakte komt;  m.a.w., het wordt ‘ont-dekt’.

Omdat ik vaak dergelijke ‘wakker-maak-teksten’ tegenkom, wil ik die graag, op deze pagina, met jou delen.  Raakt het jou niet, wat je leest, laat het dan gewoon liggen; kom je echter een citaat tegen dat jou wel iets te zeggen heeft, neem het dan met beide handen en met heel je hart in je op en laat het een kleine wegwijzer en een lichtende fakkel zijn op jouw zoekers-pad. 

 

 

 

  

Op de paden die de Tuin der Rozen doorkruisen staan de voetstappen van de moedigen die geleerd hebben in het Boek der Natuur te lezen en de tijd vonden stil te blijven staan bij die ene, schitterende dauwdroppel op een rozenblad.

 

Nu ik mag dwalen in die Tuin der Rozen zoekt mijn blik begerig naar de dauwdroppels die gevormd werden door Uw vuur en Uw water in de schoot van de hemelen, want in hun kristallen hart zal ik het beeld hervinden van mijn goddelijke ziel en ik zal mijn leven herkennen en weten waarheen mijn voetstappen mij leiden zullen.

 

De schaduw van de levensboom zal mij beschermen tegen de felle hitte op mijn levensweg en zijn bloesemgeur zal mij vertroosten als ik treurig nederzit op een steen die een kruispunt aanduidt.

 

Dan zal ik mij herinneren aan de Tuin der Rozen waar de dauwdruppels hemelse beeltenissen weerkaatsen en mijn ziel zal de nectar van haar hemelse herinneringen drinken en alles zal licht om mij worden.

------------

Aanvaard de Waarheid en ken uzelf

Belijd de Waarheid en verlies uzelf

Bewijs de Waarheid en doorzie uzelf

Spreek de Waarheid en offer uzelf

 

De Waarheid is lichtend, verlossend, verbrekend

Erken Haar en het Woord der Waarheid zal u verheffen

 

Het Levende Woord is één met God

God is één met zijn Schepping

Gedenk dan dat gij de Schepping Gods in u draagt

En zoek het Goddelijke

Opdat gij Gods Beeld weerspiegele

------------

Ik plukte uw bloem, o wereld!

Ik drukte haar aan mijn hart en de doorn stak.

Toen de dag kwijnde en het donker werd, bespeurde ik dat de bloem verwelkt was, maar de pijn gebleven.

Meer bloemen zullen tot u komen, o wereld, met geur en trots.

Maar mijn tijd van bloemen plukken is voorbij en heel de donkere nacht is mijn roos weg, maar de pijn is gebleven.

(Tagore – De hovenier)

 

------------

O dwaas! die tracht uzelve te dragen op uw eigen schouders!

O bedelaar! die komt bedelen aan uw eigen deur!

Vertrouw alle lasten aan de handen van Hem, die alles dragen kan en zie niet om in berouw.

Uw begeerlijkheid dooft dadelijk het licht van de lamp, die haar adem beroert.

Onheilig is ze - neem uw gaven niet van haar onreine handen.

Aanvaard alleen wat in gewijde liefde gegeven wordt.

(Tagore "Wij-zangen") 

------------

In de hof van Uw gaardeniers bloeien de onwezenlijke bloemen

die zijn als beeltenissen

die de gedachten weven uit Uw licht.

 

De Boom des Levens breidt zijn kroon over de gedachtebloemen die sterven om schoner te herbloeien

in de lente van Uw jaargetijden.

 

Dolende in Uw hof zoek ik de bloem mijner ziel, wier kleuren ik ken doch die vaag ik mij herinner

als een beeld uit lang vervlogen tijden.

 

O Gij, die alles en allen kent begeleidt mij op deze zoekersweg zodat ik HET vinde - en U herkenne in de kleuren, klanken en vormen.

Want Gij, Oorsprong en Einde mijner gedachten, ziel van mijn ziel,

hart van mijn hart,

Gij zijt mijn inspiratie

------------

In de afgrond van mijn wezen

ontmoet ik 't diepst geheimenis

waar de kern van alle Leven

zich ontsluit als een Herrijzenis.

Niet mijn arrogante willen

brengt mij tot de Hoogste Top,

maar het ik-vuur moet verstillen

als ik ga het Bergpad op.

Daarom zoek ik in de Stilte

naar de Klank der Eeuwigheid

waarin dan mijn ziel kan helen

na zo eeuwenlange strijd.

In de ontmoeting met Uw Kracht, Heer,

ga ik onder - tot Uw Eer!

En het Weten van Uw Waarheid

bouwt in mij Uw Levenssfeer.

------------

Wanneer de dagelijkse stormen

zich vergrepen hebben aan mijn ziel

en mijn hart zich vermoeid wil toesluiten

voor iedere klank uit de wereld der waan,

dan is het moment aangebroken

waarop de Stilte van Uw aanwezigheid

zich kan nederleggen over de gewonde tegenstander-in-mij,

O Alomtegenwoordige.

Dan kan in mij deze Ene Waarheid

als een lichtflits omhoogschieten,

waaraan ik mij vastklem als aan een herinnering uit een vergleden Wijsheid:

De ware macht wordt uitgeoefend in stille ogenblikken!

Moge daarom Uw Stilte mij tot rijkdom worden,

O Bron des Krachts!

------------

Luister goed toe. Zet, wat ge niet begrijpt, uit uw gedachten en wees voorzichtig in uw woorden omtrent 't geen ge wel begrijpt: zo zult ge weinig afkeuring ondervinden.

Kijk goed uit. Onderneem geen gevaarlijke dingen en wees voorzichtig in het beoefenen van wat ge meent tot een goed einde te kunnen brengen: zo zult ge wei­nig reden tot berouw hebben. Met weinig afkeuring voor uw woorden en weinig berouw over uw handelingen

zijt ge op de weg tot succes.

(Chinese Levenswijsheid)

------------

Zodra uw oog verleerd heeft tranen te storten is uw ziel wakende.

Zodra uw hart verleerd heeft smarten te zamelen is uw ziel de Strijder.

Zodra uw oor verleerd heeft zich aan disharmonie te wijden verneemt uw ziel de Harmonie.

Zodra uw tong verleerd heeft anderen te wonden kan uw ziel helen gaan.

Zodra uw denken verleerd heeft zich onnodig te vermoeien kan de ziel Wijsheid spreiden gaan.

Deze vijfpuntige Ster der Geboorte worde lichtend in u, kandidaat!

------------

Liefde is niet hetzelfde als een relatie

Een relatie is heel teer, verandert ieder moment en is onvoorspelbaar, je kunt niet van tevoren zeggen wat er morgen of zelfs maar de volgende minuut gaat gebeuren. Dat veroorzaakt angst. De onvoorspelbaarheid en de onbekende toekomst verstoren in wezen de relatie tussen geliefden. En dan ontstaat er iets dat lijkt op een vader-moeder, een broer-zus verhouding, een huwelijk.

Het huwelijk moet de angst voor verandering wegnemen, het huwelijk moet de relatie stabiel maken. Maar liefde sterft wanneer je het statisch wilt maken. Op het moment dat je het aan de ketting legt verdwijnt het.

Liefde is als een voorjaarsbriesje, als het opsteekt voert het heerlijke zoete geuren aan. Daarna gaat het weer liggen. Wanneer het opsteekt, denk je dat het eeuwig duren zal. En dat gevoel is zo sterk dat je er geen moment aan twijfelt. In vaste overtuiging en zonder enige terughoudendheid beloof je van alles, en je beminde doet dat ook, zonder in te zien dat het een voorjaarsbriesje is. Het komt vanzelf en het verdwijnt vanzelf. Je hebt het niet in de hand. Je kunt het niet in je handpalm opsluiten. Je kunt de frisheid voelen wanneer je je hand openhoudt. Maar wanneer je je hand sluit is er geen briesje meer; weg is de koelte, weg is de geur.
 
Liefde is een psychologisch proces, het hangt helemaal van jou af. En omdat het helemaal van jou afhangt maakt het je bang, je kunt fouten maken.

uit: Osho, Het kleine abc van liefde

------------

"Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve."
Marcus Aurelius Romeins keizer 121-180

------------

Klop

 

Tot driemaal toe klopte hij aan
de poort ging open, hij is ingetreden,
wankel en blind, nog vol onzekerheden,
van alle aardse ijdelheid ontdaan.

De weg is moeilijk en straks struikelt hij;
er is iets dat hem nochtans niet doet vallen
een vrij man zoekt de waarheid; dat is alles
en haast genoeg om sterk van geest te zijn.

Wie licht begeert ontkomt geen duisternis
maar wijsheid leidt waar zich zijn voeten richten.
het hart mag huiveren, het lichaam zwichten,
de ziel getuigt dat ergens luister is.

Hij kent het reeds, de blinddoek voor ´t gezicht;
en schijnbaar dwalend over vreemde paden
weet hij een zachte stem zijn binnenste raden
wanneer hij tasten voortgaat naar het licht.

Willem Brandt

------------

 

 

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL