Macrobiotiek - Een levenshouding.

 We komen allemaal vanuit het Oneindige

We leven allen in het Oneindige,

We zullen allen terugkeren tot de Oneindigheid,

We zijn allen zusters en broeders van Een Oneindig Universum.

Laten we elkaar liefhebben,

Laten we elkaar helpen,

Laten we elkaar bemoedigen,

En laten we allemaal samen blijven werken

aan de verwezenlijking van de oneindige droom van gezondheid,

liefde, vrede en gerechtigheid op deze aarde.

 

Michio Kushi mei 1976 – uit: Macrobiotiek, de universele weg van gezondheid en geluk.

 

Inleiding.

 

Ongeveer 25 jaar geleden, ik had toen nog een gezin, kwam ik voor het eerst in aanraking met 'macrobiotiek', alleen als voedingsmethode. Een tijdlang probeerde ik de kneepjes van de macrobiotische kookkunst te leren en toe te passen, maar omdat ik er niet echt de zin van inzag en ook omdat mijn gezinsleden het toch niet echt wisten te waarderen, ben ik er al snel weer mee gestopt.

 

Nu, zoveel jaren later en na veel lectuur over de kosmische energie, waarmee we moeten corresponderen om lichamelijk en geestelijk gezond te zijn en om te evolueren naar een vollediger mens-zijn, deden bepaalde teksten in mijn gnostische en esoterische boeken (bijvoorbeeld het 'zo boven, zo beneden' uit de tabula smaragdina - vele logia uit het Thomas-evangelie - de hermetische geschriften uitgelegd door Jan van Rijckenborg, de Tao van Lao Tse, en vele andere) mij terugdenken aan de principes van de macrobiotiek. En dus ben ik weer op zoek gegaan.

 

Deze keer krijg ik, hoop ik dan toch, meer inzicht in macrobiotiek en kom tot de vaststelling dat het niet alleen om een voedingswijze gaat maar om een totale levenshouding die, indien nauwkeurig en verstandig gevolgd, kan leiden tot een evenwichtiger leven met veel minder ziektes en problemen van allerlei aard, zowel stoffelijk als geestelijk, en in harmonie met de hele kosmos.

 

Op deze pagina zal ik mijn speurtocht naar de wezenlijke betekenis van 'macrobiotiek' met jullie delen en later, wanneer ik voldoende inzicht denk te hebben om het echt te gaan toepassen, ook mijn ervaringen daarmee.

Wat betekent 'Macrobiotiek'?

 

Macrobiotiek (macro=groot, bios=leven) is een universele, intuïtieve zienswijze, die het leven vanuit zijn grootst mogelijke omvang benadert, namelijk: de oneindigheid en de wetten van elkaar aanvullende tegenpolen die verandering, evenwicht en eenheid in de natuur en het heelal regelen.

 

Symbool hiervoor staat het teken yin/yang uit de Oosterse leer dat aanschouwelijk de elkaar complementerende werkingen van de polariteiten (=tegengestelden)  voorstelt waardoor zij elkaar als het ware opheffen en een geheel tot stand brengen dat in evenwicht is.

 

 


De macrobiotische levenswijze is niets anders dan de praktische toepassing van het inzicht in de natuurlijke Orde in alle aspecten van het dagelijkse leven. Hierdoor kunnen we spiritueel, sociaal, psychisch en lichamelijk evenwicht scheppen, wat zich uit in gezondheid, vrede, rechtvaardigheid, vrijheid en geluk.

 

Omdat we door voedsel ons lichaam in stand houden en ontwikkelen, in harmonie met onze natuurlijke omgeving, is de macrobiotische voedingswijze een wezenlijk onderdeel van een natuurlijke levenswijze. Deze traditionele, evenwichtige voedingswijze bestaat uit volle granen, peulvruchten, land- en zeegroenten en kleine hoeveelheden zaden, vruchten, vis en schaaldieren aangepast aan woonomgeving, klimaat, individuele behoeften etc.


De macrobiotische geneeskunst is een toepassing van de inzichten in de universele en natuurlijke Orde, om het verbroken evenwicht op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak te herstellen en te handhaven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige, natuurlijke hulpmiddelen zoals zelfbezinning en zelfcorrectie door middel van voedsel, uitwendige behandelingen, oefeningen, veranderingen in levenswijze, gedrag, omgeving en een totaal evenwichtige levenshouding.

Iets meer over Yin en Yang.

 

Yin (=uitdijend, middelpuntvliedend) Yang (=samentrekkend, middelpuntzoekend) is een Chinees begrip.

Het zijn de twee tegengestelde elementen van het universum die samen een eenheid vormen, net als de voor- en de achterkant van een munt.

Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad, maar zij bestaan alleen ten opzichte van elkaar. Zo kan er bv. geen onder zijn zonder boven en geen warm zonder koud; geen voor zonder achter en geen binnen zonder buiten.

 

De symbolische kleuren voor yin en yang zijn respectievelijk zwart en wit.

Ze worden gecombineerd in een cirkel die symbool staat voor volkomenheid.

 

 

Er zijn vier principes in de filosofie over Yin en Yang:

 

1. Iets heeft altijd een Yin en een Yang kant.
2. Iets is pas Yin of Yang wanneer je het vergelijkt met iets anders.
3. Yin en Yang zijn onderling afhankelijk (verandert Yin dan verandert Yang, en omgekeerd).
4. Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan.

 

Hoewel yin staat voor vrouwelijk en yang voor mannelijk, komen in het lichaam van beide seksen sporen voor van beide elementen. Een onbalans in de yin-yangverhouding in een lichaam kan ziekte veroorzaken.
Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yindeeltjes  en voor 50% uit yangdeeltjes moet bestaan.
Elk mens moet hierin zijn persoonlijke balans vinden.


Deze balans hangt af van de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en zelfs van de emotionele omgeving.
Ook wanneer iemand in perfecte gezondheid verkeert, moet de persoon in staat zijn zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen om gezond te blijven. Een verstandig uitgekiende  yin/yang voeding helpt om de balans in evenwicht te houden.
Wanneer een ziekte ontstaat door een teveel aan yin in het lichaam kan een dieet met een yangere voeding soelaas bieden. Omgekeerd kan een yinnere voeding een ziekte helpen genezen die ontstaan is door te veel yang. Macrobiotiek probeert hierbij een hulp te zijn.

 

yin

yang

algemeen

centrifugale kracht

centripetale kracht

 

middelpuntvliedend

middelpuntzoekend

 

jeugd

ouderdom

 

berg

dal

 

licht/dag

donker/nacht

 

zon

maan

tendens

uitzetting

samentrekkend

functie

verspreiding

samensmelting

 

scheiding

eenheid, samengaan

beweging

passiever en trager

actiever en sneller

vibratie

korte golf

lange golf

 

hoge frequentie

lage frequentie

richting

opgaand, verticaal

neergaand, horizontaal

positie

meer van buiten

meer van binnen

 

aan de oppervlakte

centraal

gewicht

lichter

zwaarder

temperatuur

kouder

warmer

licht

donkerder

helderder

vochtigheid

natter

droger

dichtheid

dunner

dikker

grootte

langer

korter

uiterlijk

meer expansief

meer samengetrokken

 

breekbaar

harder

vorm

langwerpiger

korter

structuur

zachter

harder

atoomdeeltje

elektron

proton

elementen

n, o, k, p, ca, etc.

h, c, na, as, mg, etc.

omgeving

trilling

aarde

 

lucht

 

 

water

 

klimatologisch

tropisch klimaat

koud klimaat

 

zomer: yinne invloed

winter: yange invloed

biologisch

meer plantaardig, plantaardige cel

meer dierlijk, dierlijke cel

bij planten

bladrijk, omvangrijk,vertakt, sappig, tropisch

wortels, minder sappig, van koude oorsprong, compact

organen

week en uitgezet: maag, darmen, blaas …

compacter: lever, milt, nieren …

verteringsproces

zuur

2. maagsap

4. darmsap

basisch

1.speeksel

3.gal van lever, galblaas en pancreas

geslacht

vrouwelijk

mannelijk

organische structuur

meer hol en expansief

meer kompact en samengebald

zenuwen

meer oppervlakkig

meer centraal

 

ortho-sympathisch

parasympathisch

houding

meer zachtaardig, ontvangend, passief en negatief

meer actief, positief en agressief

 

liefde

haat

werk

meer psychisch en mentaal

meer fysiek en sociaal

 

dimensie

ruimte

tijd

voeding

smaken:

gekruid, zuur, sterk zoet

licht zoet, zout, bitter

Grondlegger van de macrobiotiek: George Oshawa.

 

De grondlegger van de huidige macrobiotiek is de Japanner, George Oshawa. (1893)

Hetzelfde principe werd echter al eeuwen geleden toegepast door Hippocrates, de vader van de Geneeskunst.

Toen George Oshawa zestien jaar was kreeg hij tuberculose. Volgens zijn arts was de situatie uitzichtloos en zou hij snel komen te overlijden. Oshawa wilde zich daar echter niet bij neerleggen en verdiepte zich in de oude voedingsvoorschriften van de zen-boedhistische leer. Door zijn voedingspatroon aan te passen en te veranderen werkte hij intensief aan zijn genezing. En inderdaad, na verloop van tijd bleek de tuberculose helemaal verdwenen te zijn! George Oshawa heeft zijn hele verdere leven gewerkt aan deze voedingsleer die was gebaseerd op macrobiotische principes en de eeuwige orde van het Universum.

 

Hij begon met de studie van oude oosterse geneeskunst, die officieel niet meer bestond voor de Japanse regering. De westerse geneeskunst had haar intrede gedaan. Tijdens zijn studie kwam hij in contact met een beroemd Japans geneesheer Segan Isiduka. Hij besloot na zijn opmerkelijke genezing zijn leven te wijden aan de oosterse geneeskunst. Centraal in deze geneeskunst is het oude unieke principe yin-yang. George Oshawa bestudeerde alle geschriften van de Segan Isiduka, besteedde jaren aan research en de studie van de oude Indiase, Chinese geneeskunst en hun filosofische achtergronden zoals die waren opgetekend in de heilige boeken der oudste beschavingen.

 

Na de Eerste Wereldoorlog ging hij westerse geneeskunst studeren aan de Sorbonne en het instituut Pasteur in Parijs. In 1931 kwam zijn eerste boek uit: 'Principe Unique de la Philosophie et de la Science d' Extreme orient'. In de daarop volgende veertig jaar publiceerde Oshawa ongeveer driehonderd geschriften in het Japans en meer dan twintig boeken in de westerse talen, hoofdzakelijk in het Frans. George Oshawa was een unieke persoonlijkheid, vrij streng in de leer maar behaalde daarbij vele goede resultaten en vele mensen genazen van hun ziektes die volgens westerse medici ongeneeslijk waren.

 

Hij was de man die de basis legde om macrobiotiek in de westerse samenleving te kunnen laten groeien. Er ontstonden vele educatieve centra met de naam Oost-West centrum in Europa. Met de naam van zijn vrouw Lima stichtte hij het macrobiotische voedingsmiddelenbedrijf.

 

Zijn leerling Michio Kushi (1926) zette de macrobiotische levensfilosofie voort. Met zijn enorme bagage aan goede opvoeding en universitaire studies heeft Kushi samen met een team van deskundigen de macrobiotiek wereldwijd bekend gemaakt. Er staan vele boeken op zijn naam. Vele mensen hebben zijn adviezen met succes toegepast. Er zijn vele centra in de wereld voor macrobiotische educatie en dankzij Kushi is de macrobiotiek sinds 2002 op regeringsniveau in de VS erkent. Zijn doelstelling is om door middel van wereldgezondheid ook wereldvrede te bereiken.

 

De eeuwige orde van het Universum

 

De eeuwige orde van het Universum wordt op twee manieren gezien en begrepen. George Oh­sawa interpreteerde het als de zeven universele principes en de twaalf wetten van de verande­ring. Deze twee vullen elkaar aan in eindeloze manifestaties van het zich wijzigende universum. We zien ze door ons intuïtieve begrip en we kennen ze als ons gezond verstand. We ervaren ze dagelijks, waar we ook zijn, altijd; niemand kan ze ontkennen. Al het bestaande is ermee in overeenstemming en alle verschijnselen veranderen ook volgens deze wetten.

 

De zeven principes van het oneindige universum zijn:

1. alles is een differentiatie van één oneindigheid.

2. alles verandert.

3. alle antagonismen zijn complementair.

4. niets is gelijk.

5. wat een voorkant heeft, heeft een achterkant.

6. hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant.

7. wat een begin heeft, heeft een einde.

 

De twaalf wetten van de verandering van het oneindige universum zijn:

1. De ene oneindigheid manifesteert zichzelf in complementaire (aanvullende) en antagonisti­sche (tegengestelde) tendensen, yin en yang, in zijn eindeloze verandering.

2. Yin en yang worden voortdurend gemanifesteerd vanuit de eeuwige beweging van het ene oneindige universum.

3. Yin vertegenwoordigt de centrifugaliteit (middelpuntvliedend). Yang vertegenwoordigt de centripetaliteit (middelpuntzoekend). Yin en yang samen brengen energie voort en alle ver­schijnselen.

4. Yin trekt yang aan. Yang trekt yin aan.

5. Yin stoot yin af. Yang stoot yang af.

6. Yin en yang gecombineerd in wisselende verhoudingen brengen verschillende verschijnse­len voort. De aantrekking en afstoting van de verschijnselen is evenredig aan het verschil tus­sen de yinne en yange krachten.

7. Alle verschijnselen zijn kortstondig, veranderen voortdurend hun constitutie van yinne en yange krachten; yin verandert in yang en yang verandert in yin.

8. Niets is alleen maar yin of alleen maar yang. Alles is samengesteld uit beide tendensen, va­riërend in graad.

9. Niets is neutraal. Elk gebeuren heeft een teveel aan yin of aan yang.

10. Groot yin trekt klein yin aan. Groot yang trekt klein yang aan.

11. Extreem yin produceert yang en extreem yang produceert yin.

12. Alle fysieke manifestaties zijn yang in het centrum en yin aan de oppervlakte.

 

Michio Kushi - Leerling van Oshawa.

 

 

Hieronder volgen enkele uittreksels uit zijn boek:

Makrobiotiek, de universele weg naar gezondheid en geluk.

 

 

ISBN 90 202 5031 0 - Ankh Hermes 1978

Dagelijks gebed voor een vredevolle wereld

 

Laten we wanneer we eten, bedenken dat we voortgekomen zijn uit voedsel, dat op zijn beurt voortkwam uit de orde van het oneindige universum; laten we dankbaar zijn voor alles wat we ontvangen hebben.

 

Laten we wanneer we mensen ontmoeten, hen als broers en zusters beschouwen; laten we be­denken dat wij allen voortgekomen zijn uit het oneindige universum via onze ouders en voor­ouders. Laten we samen, één met de gehele mensheid, bidden voor universele liefde en vrede op aarde.

 

Laten we wanneer we de zon en de maan, de hemel en de sterren, de bergen en rivieren, de zeeën en wouden, de velden en valleien, de vogels en de landdieren en alle wonderen van de natuur zien, bedenken dat we samen met dit alles voortgekomen zijn uit het oneindige univer­sum. Laten we dankbaar zijn voor onze omgeving op aarde, en leven in harmonie met alles wat ons omringt.

 

Wanneer we boerderijen, dorpen en steden, kunsten en culturen, maatschappijen en bescha­vingen en al de werken van de mens zien, laten we dan bedenken dat onze creativiteit voortge­komen is uit het oneindige universum, van generatie op generatie overgegaan en over de ge­hele aarde verspreid is. Laten we dankbaar zijn voor onze geboorte op deze planeet met intelli­gentie en wijsheid, en laten we allen tezamen beloven onze eeuwige droom van Een Vredevolle Wereld eindeloos te realiseren door gezondheid, vrijheid, liefde en rechtvaardigheid.

 

Michio Kushi

Zeven niveaus van eten.

 

Alle mensen in de wereld hebben een eetgewoonte die tot een van de volgende zeven niveaus behoort, overeenkomstig hun niveau van oordeel en bewustzijn:

 

* Eerste niveau: eten naargelang de trek, zonder een duidelijk  bewustzijn. De mensen van dit niveau eten alles wat ze maar kunnen krijgen. Hun levenswijze is het spontaan reageren op alle van buitenaf komende prikkels, zonder overpeinzing of idee.

* Tweede niveau: eten volgens het zintuiglijk verlangen, zoals smaak, reuk, kleur, en hoeveel­heid. Dit zijn de mensen die de populaire smaak op de voet volgen. Zij zoeken voedsel dat voornamelijk hun zintuiglijke behoeftes bevredigt. Hun manier van leven is koste wat kost zintuiglijk genot en zintuiglijke bevrediging van hun verlangens najagen.

* Derde niveau: eten om emotionele bevrediging te verkrijgen. Deze mensen geven de voor­keur aan een sfeer en een opmaak van de schotels die hun sentimentele behoeftes bevredigen, daarbij gebruikmakend van muziek, kaarsen en bepaalde patronen bij de opmaak van de schotels, uit esthetische overwegingen. Sommigen van hen propageren het vegetarisme met als sentimentele reden dat ze geen dieren willen doden.

* Vierde niveau: eten volgens de intellectuele rechtvaardigheid. Deze manier van eten berust in het algemeen op voedingstheorieën betreffende de calorieën, vitamines, enzymen, eiwitten, koolhydraten, vetten, mineralen, etc. Dit is de theoretische etenswijze van de moderne maat­schappij. Wat eraan ontbreekt is een brede visie op de biologische natuur van de mensheid met betrekking tot .de omgeving, en een allesomvattend principe.

* Vijfde niveau: eten volgens het sociale geweten. Deze wijze van eten berust op een idee van een eerlijke verdeling, vaak met het principe van gelijkheid. Het zijn zowel ethische en morele principes als het economische bewustzijn die de hoeveelheid en soorten voedsel die geconsumeerd worden onder controle houden. Socialistische controle van voedsel productie en dis­tributie behoort tot dit niveau. Ook het opstellen van voedselprogramma's door nationale of internationale economische kommissies staat op dit niveau.

* Zesde niveau: eten volgens een ideologische overtuiging. De wijze van eten gebaseerd op traditionele, religieuze en spirituele leringen behoort tot dit niveau. Het Judaïsme, Hindoe­ïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Shintoïsme en vele andere traditionele religies kennen de deiktische discipline. Deze wijze van eten wordt vandaag de dag óf blindelings nagevolgd óf gene­geerd in de moderne maatschappij.

* Zevende niveau: eten volgens het vrije bewustzijn. Deze manier houdt in: eten volgens het eigen, heldere, intuïtieve oordeel; onafhankelijk en vrij. Deze intuïtieve manier van. eten ver­zet zich tegen geen enkele voedselsoort, maar selecteert en bereidt het voedsel wel zo dat het een zo groot mogelijk aanpassingsvermogen aan de omgeving creëert. Deze manier houdt te­vens in: eten om je droom te kunnen verwezenlijken.

 

De lagere niveaus van eten brengen een onevenwichtigheid tussen de mensen en hun natuur­lijke omgeving teweeg, resulterend in fysieke, mentale en spirituele chaos. De hogere niveaus van eten brengen meer harmonieuze relaties met de omgeving teweeg. Maar de etenswijzen van het eerste tot en met het zesde niveau brengen alle uiteindelijk wanorde. Alleen het ze­vende niveau van eten kan het individu en de maatschappij in haar geheel gezondheid en ge­luk garanderen. Deze wijze van eten begint bij het begrip van de orde van het universum en de biologische opheldering van een beneveld bewustzijn, door middel van het volgen van een juist dieet gedurende enige tijd.

De wijze van leven voor de mensheid


 

 

Wanneer de mens in staat is zijn voeding te beheersen expandeert hij zijn herinnering naar de Oneindigheid. Wanneer zijn herinnering oneindig expan­deert, ontwikkelt zijn droom zich eindeloos. Hoewel zijn lichaam klein is, is de oceaan van zijn geest grenzeloos, voorbij tijd en ruimte. Deze dringt het begin­loze begin binnen en omarmt het eindeloze einde.


 

Michio Kushi  januari 1977

 

1. Een natuurlijke levensweg volgen

 

De mens als manifestatie van de oneindige orde van het universum, binnen het oneindige uni­versum, eet alles in het universum. Ten eerste, overeenkomstig zijn biologische natuur, eet hij, sinds hij op deze aarde verscheen, de mineralen van de aarde, de wateren van de aarde en alle biologisch leven, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. Ten tweede eet hij lucht en de atmos­feer die de aarde omgeeft door ademhaling zowel via het ademhalingssysteem als via de ge­hele oppervlakte van zijn huid. Ten derde eet hij verschillende soorten vibraties, variërend van lange golven tot korte golven en van lage frequentie tot hoge frequentie, via zijn zintui­gen en de gehele oppervlakte van zijn lichaam. De aanraking heeft te maken met de vibraties gemanifesteerd in de vaste materie; de smaak heeft te maken met de vibraties gemanifesteerd in de vloeibare vorm; de reuk heeft te maken met de vibraties gemanifesteerd in de vorm van lucht; het gehoor ontvangt vibraties overgebracht door de atmosfeer; het gezicht interpreteert de lichtgolven. Dit voedsel is zintuiglijk voedsel.

Naast zintuiglijk voedsel eet de mens stralingen en golven onophoudelijk afkomstig van zijn omgeving, ver en dichtbij, zelfs van een afstand van honderd miljarden lichtjaren ver, waarbij ook van verschillende kosmische stralen. Hij vangt ze op aan zijn huidoppervlak en transmuteert ze tot elektrische golven die hij door zijn systeem van meridianen laat circuleren. Zij laden zijn miljoenen cellen, klieren en organen en zijn gehele lichaam. Door deze lading beweegt hij, verteert hij, ademt hij, ontlaadt hij en denkt hij.

Hij eet alle fysieke voedsel - mineralen, water, groentes, dieren en lucht - met het vooraan­gelegen verterings- en ademhalingssysteem. En hij eet het voedsel van vibratie, golven, stra­ling en verschillende stralen, die de niet-fysieke en onzichtbare omgeving vormen, via het achtergelegen zenuwstelsel en via het netwerk van meridianen. Het eerste zouden we fysiek voedsel en het laatste spiritueel voedsel kunnen noemen. Fysiek voedsel eten we slechts met tussenpozen, maar spiritueel voedsel eten we constant. Fysiek voedsel wordt in beperkte hoeveelheden genomen, maar spiritueel voedsel wordt onbeperkt opgenomen.

 

 

2. Respect voor de voorouders en liefde voor het nageslacht.

 

Zonder het oneindig universum zou er niets en geen enkel fenomeen verschenen zijn. Zonder de orde van de natuur zou het biologisch leven nooit ontstaan zijn. Zonder voorouders zou ook ons menselijk leven niet bestaan hebben. Iedereen heeft ouders - een vader en een moe­der. Iedere vader en moeder heeft zijn en haar ouders. Alle grootouders hebben hun ouders. Ons bestaan hier en nu hebben we, behalve aan onze natuurlijke omgeving, te danken aan onze ouders en voorouders, die zich honderdduizenden jaren lang van generatie op generatie hebben voortgeplant. Wij zijn nu de eindmanifestatie van een lang proces van de traditie - bio­logisch, psychologisch en spiritueel - dat al duizenden generaties duurt.

Ons respect voor onze ouders is het begin van alle algemene codes van de mensheid. Er be­staat niemand wiens gedrag werkelijk totaal verkeerd is in de persoonlijke omgang en in de so­ciale relaties, wanneer hij zijn ouders. respecteert en liefheeft. Gedurende onze periodes van groei, als embryo en als kind, werden we overstelpt met liefde en zorg van onze ouders. Hun liefde voor hun kinderen was onvoorwaardelijk en zij behandelden hun kinderen als hun ei­gen leven. Ze waren bezorgd wanneer hun kinderen ziek waren. Vele dagen en weken lang konden zij niet slapen, terwijl hun kinderen kampten met fysieke, mentale en sociale proble­men. Wanneer ouders hun eerste kind krijgen, en later meer, gaat hun kijk op het leven zich vormen rond de ontwikkeling van de kinderen. Veel ouders veranderden hun droom en ambi­ties ten behoeve van hun kinderen. Veel ouders werkten harder dan ooit, in de hoop dat hun kinderen goed verzorgd zouden kunnen worden. Zelfs wanneer ouders streng en hard zijn voor hun kinderen, is dat zelden omdat ze hun kinderen willen negeren, maar veel eerder met de hoop dat de kinderen sterker zullen worden van de ervaringen van deze situaties.

Wanneer we opgroeien zien we vaak niet de liefde aan ons bewezen door onze ouders. Pas wanneer we zelf kinderen krijgen, beginnen we te zien hoeveel liefde en zorg we ontvangen hebben. Vaak echter kunnen we in die tijd niet onze dank bewijzen aan onze ouders, omdat we helemaal in beslag genomen worden door de zorg voor onze kinderen of door diverse sociale activiteiten. Wanneer we dan de leeftijd bereikt hebben waarop we terug kunnen denken en de zorg en bescherming van het verleden door onze ouders gaan begrijpen en hun onze dankbaarheid willen laten blijken, zijn de meeste ouders al heengegaan. Ouders houden van hun kinderen en verzorgen ze onvoorwaardelijk. Daarom moeten ook de kinderen wan­neer zij opgroeien, onvoorwaardelijk hun ouders respecteren en voor hen zorgen. Dit is een natuurlijk, universeel en algemeen principe van het menselijk gedrag. Indien we dit niet in praktijk brengen, zijn we waardeloos in de orde van het universum, hoe groot we ook zijn in roem, positie, bezitting en sociale invloed.

 

 

3. Man en vrouw

 

Van oudsher wordt gezegd dat de man de hemel vertegenwoordigt en de vrouw de aarde. Dit wil zeggen dat de lichaamsstructuur van de man meer geleid is door de centripetale kracht die komt van de uiterste periferie van de atmosfeer en zich beweegt naar het centrum van de aarde. In de man passeert deze kracht het spirituele kanaal, dat loopt van het topje van het hoofd (centrum van haarspiraal) naar het mannelijke geslachtsorgaan, de penis. In de vrouwe­lijke lichaamsstructuur gaat de centrifugale kracht die expandeert vanuit het centrum van de aarde door de draaiing van de aarde, door de geslachtsorganen, de vagina en de baarmoeder, omhoog naar de haarspiraal op het topje van het hoofd. Onnodig te zeggen dat beide geslach­ten zowel centripetale als centrifugale kracht ontvangen, maar in verschillende mate. In het ge­val van de man, produceert de overheersing van de hemelkracht een groter lichaam, kleinere borsten, naar buiten gerichte seksuele organen en zijn psychologische drang om zijn denkbeel­den op de relatieve wereld van de aarde te realiseren. In het geval van de vrouw, produceert de meer expanderende aardkracht die zij ontvangt via haar lichaam, haar naar binnen gerichte seksuele organen, uitgezette borsten, langer hoofdhaar en haar mentale drang om orde te scheppen in de relatieve wereld om haar heen, om de groei van schoonheid en volmaaktheid te bewerkstelligen.

 

Delen van de droom

Iedereen heeft een richting in zijn of haar leven. Iedere getrouwde man en vrouw moeten een­zelfde droom hebben om te delen met elkaar. De manier waarop ze, ermee omgaan en de ma­nier om hem te realiseren mogen verschillen, vanwege de complementaire natuur van man en vrouw. Zij zullen elkaar moeten steunen in het bereiken van de droom. De man op zijn manier en de vrouw op haar manier. Maar man en vrouw zullen hun droom moeten blijven ontwikkelen voorbij het beperkte niveau van zintuiglijke en sentimentele voldoening. Zulke zintuig­lijke en sentimentele dromen, zoals een gezellig huis voor hen alleen, hun kinderen de beste kansen kunnen bieden, groeiende materiële rijkdom, sociale macht - zijn beperkt als dromen die man en vrouw samen hun leven lang najagen. Wanneer zulke dromen tot op zekere hoogte vervuld zijn, verliest hun samenzijn zijn betekenis en dan loopt hun samenwerking dood. Door hun eigen ervaringen, door hun eigen leren, door hun eigen constante zoeken, moeten "man en vrouw hun droom laten groeien van de beperkte zintuiglijk-sentimentele voldoening naar de intellectuele, filosofische voltooiing en verder nog naar de eindeloze droom voor vele mensen en de grote maatschappij. Wanneer zij zo'n droom ontwikkelen, zullen zij hun relatie nooit moe worden, mentaal en spiritueel, en hun huwelijk zal voortduren tot het eind van hun leven. Toen zij samen gingen leven, hebben zij misschien alleen gewerkt aan zintuiglijke en sentimentele voldoening. Wanneer echter man en vrouw samen gaan leven, hebben zij een eindeloze mogelijkheid voor een toekomstige ontwikkeling, daar zij hemel en aarde vertegen­woordigen. Door hun droom te ontwikkelen, krijgt hun samenzijn geleidelijk een eindeloze spirituele betekenis.

 

 

4. Maatschappij en natuur

 

Wanneer we een deel van onze omgeving eten en het transformeren tot lichaam, denken en geest, beginnen we met onze verbeelding een maatschappij op te bouwen, samen met andere

mensen. De maatschappij is een afspiegeling van wat Wij denken en eten. De maatschappij is ons voortbrengsel, de natuur onze oorsprong. Daarom behouden wij onze maatschappij als de wonderlijkste kunst die 'we met andere mensen kunnen delen en respecteren we de natuur als de ouder van ieder mens.

Mensen die in miljarden jaren uit het oneindige universum zijn voortgekomen, verschij­nend als leden van onze maatschappij, op deze tijd en deze plaats, zijn alle broers en zusters die eenzelfde oorsprong delen - de Oneindigheid - en die dezelfde ouders delen - de natuur­lijke omgeving. Ook onze toekomstige bestemming delen we met deze broers en zusters, want we keren allen terug tot de natuur en het oneindige universum - onze ouders en onze oorsprong.

Daarom is onvoorwaardelijk r8spekt en liefde bij de mensen ons natuurlijk instinkt en ons intuïtieve gezonde verstand, indien we de natuurlijke orde volgen door een flexibele aan­passing aan de veranderende omgeving door middel van een juiste bereiding van wat we als ons voedsel consumeren. Vooral wanneer we hetzelfde voedsel eten, dat op traditionele wij­ze en universeel volgens de macrobiotische beginselen bereid en gebruikt wordt, zal iedereen in onze maatschappij hetzelfde bloed, dezelfde gezondheid, geest, gedachten en droom de­len. Dan zullen we elkaar probleemloos kunnen begrijpen en zonder aarzeling kunnen communiceren over alles wat we denken. Zo'n maatschappij is werkelijk een vrije maatschappij. En de natuurlijke orde van harmonie en vrede onder de mensen zal als vanzelf bewaard blij­ven.

In zo'n maatschappij zullen de ouderen een sociale status gelijk aan die van grootouders. ouders, ooms en tantes natuurlijk behouden. Alle ouderen moeten hun liefde en zorg zonder onderscheid aan alle jongere mensen geven. Zij moeten alle kinderen van de gemeenschap als hun eigen kinderen beschouwen en alle jongeren als hun eigen broers en zusters. Zij moeten hun bemoediging schenken aan de jongere generatie om hen te helpen hun droom te realise­ren. Zij moeten troost schenken aan de jongere generatie wanneer zij wanhopig en in nood zijn. Zij moetende jongere generatie inspireren tot begrip van het leven en tot het ontwikkelen van geluk. Zij moeten de jongere generatie hulp bieden wanneer zij dat nodig hebben om ver­der te kunnen gaan. Zij moeten een gids zijn voor de jongere generatie in hun najagen van de vrijheid. De ouderen zullen vooral moeten waken over de gezondheid van de jongere genera­tie en hen leiden naar de ontwikkeling van een eindeloze droom.

 

 

 

 

VIV’S VITALE KEUKEN – Viviane van Dyck

 

 

Lange tijd heeft het geduurd voor ik – na jarenlange afvalligheid – wéér interesse kreeg voor de macrobiotische manier van koken en eten.

Tot nog toe kende ik alleen maar kookboeken die nogal oubollig oogden en daar de regel ‘Het oog wil ook wel wat’ zonder meer een waarheid als een koe is, werd ik door die boeken niet meer aangetrokken noch gestimuleerd.

 

Maar…. enkele dagen geleden ontdekte ik een nieuw boek, pas verschenen, en zo aantrekkelijk dat ik zin heb om er meteen mee aan de slag te gaan.

De titel: VIV’S VITALE KEUKEN. Evenwichtig eten voor een evenwichtig leven.

Het is geschreven door Viviane van Dyck en is uitgegeven bij LINKEROEVER uitgevers.

Het boek is fantastisch mooi geïllustreerd met foto’s van de heerlijkste gerechten, door Heikki Verdurme.  

ISBN: 9789057204005

 

Het boek begint met een goed te begrijpen uitleg van de filosofie achter de manier van koken van Viviane. Ze gebruikt de term ‘macrobiotiek’ niet, maar die is wel degelijk te herkennen in de filosofie.

 

Hierna volgt een hoofdstuk over de ingrediënten die gebruikt worden in de recepten die zullen volgen, met tips over waar die te verkrijgen zijn en met – en dit vind ik persoonlijk bijzonder handig – de alternatieven voor wanneer een bepaald ingrediënt niet te vinden is of je het niet in huis hebt. Ik zie namen voorbijkomen als Arame, Miso, Kombu…. allemaal ingrediënten die ik me nog herinner uit de prehistorie van mijn belangstelling voor evenwichtig koken.

 

En dan volgen daarna de recepten, onderverdeeld in 7 groepen.

  1. Zo klaar (eenvoudige gerechten die niet veel tijd vragen)
  2. Krachtvoer (of: kan een mens leven met alleen plantaardig voedsel?)
  3. Sexy granen (volle granen, het meest evenwichtige product)
  4. Lekker dier (het boek is dus niet alleen voor veggi’s)
  5. Zalig zilt (vis en zeewier komen hier ter sprake)
  6. Maatje minder ( spreekt voor zich)
  7. Zoet zonder zonde. (de droom van elke vrouw, toch?)

Elk hoofdstuk begint met een inleiding en een klein beetje uitleg over wat komen gaat.

De beschrijving van de gerechten is steeds duidelijk, doch eenvoudig en laat ruimte voor eigen fantasie. De ingrediënten staan mooi op een rijtje en elk recept is geïllustreerd met een bladvullende foto… zo aanlokkelijk dat de speekselklieren meteen beginnen te werken.

 

 

Graag wil ik dit boek aanbevelen aan elkeen die streeft naar een evenwichtige, gezonde en natuurlijke voeding…

 

Bestellen kan bij LINKEROEVER Uitgevers of via de boekhandel.

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL