Webstats4U - Free web site statistics

 

      

Weinreb en zijn bijbelstudie.

   

1910 - 1988

Inzichten in het Oude en Nieuwe Testament, aan de hand van boeken van Friedrich Weinreb.

 

                                

          

    De Bijbel als Schepping                   Het leven van Jezus

                                                     

Jarenlang heb ik vrijwel geen aandacht geschonken aan de boeken van het Oude Testament. Immers, het Nieuwe Testament was toch het geschrift waarin Jezus en zijn apostelen iets nieuws stelden tegenover iets wat oud was, en dus niet meer van belang?

Het OT zag ik enkel als de geschiedenis en de wetten van een volk, de Israëlieten of de Joden, die weliswaar Jezus hadden voortgebracht uit hun geslacht maar er uiteindelijk ook toe kwamen om Hem, de verwachte messias – die zij niet herkenden – om het leven te brengen.

Intussen ging ik eraan voorbij dat Jezus zelf sprak: ‘Ik ben niet gekomen om de Wet te vernietigen maar om hem te vervolmaken’. En ook dat er niemand ook maar één jota aan de wet mocht wijzigen.

Ik kende wel in grote trekken de verhalen van de schepping van Adam en Eva, de zondeval, de broedermoord van Kaïn op Abel, de geschiedenis van Noach die met zijn ark de zondvloed overleefde, de verhalen van Jacob en zijn zonen, waaronder Jozef, de dromer, die door zijn broers aan Egypte werd verkocht. Ik kende de geschiedenis van Mozes die, als zoon van een Hebreeuwse moeder, te vondeling werd gelegd en gevonden werd in een mandje op de Nijl, opgroeide aan het hof van de Egyptische Farao en uiteindelijk zijn volk, de Hebreeërs, uit Egypte, door de woestijn – waar God hen voedde met manna en water uit een rots en hen zijn tien geboden gaf – leidde naar het beloofde land waar hij zelf, om een of andere ongehoorzaamheid, niet mocht binnengaan.

Veel verder reikte mijn kennis van het OT niet en ik vond het ook weinig relevant voor het Christendom.

 

Tot ik de boeken van Friedrich Weinreb in handen kreeg en ineens de ware betekenis van het OT te zien kreeg en ook duidelijke vingerwijzingen dat alles wat in het NT staat beschreven een logisch vervolg is op het OT.

Waar ik vroeger twee geschriften zag die, in mijn optiek, slechts weinig met elkaar te maken hadden – behalve dan het feit dat Jezus als Jood geboren werd – zag ik Weinreb, zelf een Jood (een orthodoxe Jood naar zijn eigen zeggen), een brug slaan tussen oud en nieuw, tussen Jodendom en Christendom, tussen Joden en Christenen. Tegelijk zag ik dat deze beide geschriften niet alleen de weg van het hele mensdom tekenen, maar ook de weg die elk individueel mensenkind dient te gaan gedurende zijn/haar leven.

Weinreb opende als het ware mijn ogen waardoor ik niet langer een reeks verhalen zag staan, maar een totaalbeeld van de Schepping van bij het begin tot aan haar einddoel. Dat einddoel was al van ‘in den beginne’ gepland en gekend door de Vader (ABBA)  - dat is wat Weinreb bewijst in zijn studies en wat mij met dankbaarheid en ontzag vervuld.

 

Op deze pagina’s zal ik proberen om jullie stap voor stap mee te laten kijken naar de uitleg van F.W. en de inzichten die daarin tot leven komen. Ik hoop dat jij, lezer, met evenveel ontzag voor onze Heilige Geschriften, de Bijbel (letterlijk: Gr. biblion =  boek)  vervuld zult worden als ikzelf ben, na het lezen van deze boeken.

 

 

Voor ik begin met de inzichten die ik door de boeken van Weinreb aangereikt kreeg, en die ik als pure Waarheid herken in mijn eigen hart, moet ik eerst een kleine uitleg schrijven over de manier waarop de schrijver te werk is gegaan bij zijn studie.

De oorspronkelijke Bijbelteksten zijn geschreven in de oude Hebreeuwse lettertekens. Nu is het zo dat een Hebreeuwse letter niet alleen een bepaalde klank voorstelt maar ook nog een  beeld (denk hierbij aan de hiërogliefen uit het Oude Egypte) en dat elke letter ook nog eens een getalwaarde heeft.

Weinreb heeft met al deze zaken rekening gehouden en ontdekte daarbij dat er steeds terugkerende wetmatigheden opduiken in de – voornamelijk eerste vijf/de pentateuch of boeken van Mozes – boeken van het Oude testament.

Het gaat om wetmatigheden en structuren die er niet zomaar ‘toevallig’ in verschenen zijn, maar die een duidelijk beeld vertonen van hoe de schepping verlopen is en waarnaar de mensheid op weg is.

Hij ontdekte zelfs dat bepaalde – op het eerste gezicht ‘schrijffouten’, wel degelijk hun bedoeling hadden in het geheel. Zo staat er soms ineens een hoofdletter, midden in een woord, of zelfs een letter op zijn kop. Wanneer dat door een ijverige schrijver, bij het kopiëren, zou verbeterd worden, dan zou het hele schema niet meer kloppen. Hier denk ik opnieuw aan de woorden van Jezus dat er geen jota mag veranderd worden in de heilige boeken. Hij had dus blijkbaar weet van de geheimnissen en openbaringen die alleen voor een ware zoeker in de Bijbel verborgen zijn.

 

 

Ter illustratie plaats ik hier het Hebreeuwse Alfabet met daarbij de getalwaarden van elke letter. Dit zal later, wanneer ik jullie stap voor stap meeneem doorheen de geschriften, nuttig zijn.   

 

Ik neem jullie eerst mee via de grote lijnen van de Pentateuch (of de 5 boeken van Mozes) die beginnen met het boek Genesis, het Scheppingsverhaal, en eindigen met het boek Deuteronomium, op het moment dat Mozes met zijn volk voor de grens van het beloofde land staat, dat hij zelf niet zal binnengaan.

 

Deze boeken beginnen met de woorden: ‘In den Beginne’  en dan volgen de zes scheppingsdagen waarbij na elke dag geschreven is: en God zag dat het goed was. Deze bevestiging is tegelijk een afronding van iets wat afgewerkt is. Zes scheppingsdagen zijn dus klaar en dan komt de zevende dag waarin ‘God rustte van het werk dat Hij geschapen had om te ‘volmaken’ Die zevende dag wordt niet bevestigd met ‘dat het goed was’, die zevende dag is dus niet afgewerkt. Dat wordt de taak van de mens die God aanstelde als rentmeester over de Schepping.  Dit betekent dat wij nog steeds, samen met de hele schepping, leven en evolueren in die zevende dag, op weg naar de achtste dag.

 

De Bijbelboeken en de hele daarin beschreven geschiedenis van de mensheid, in haar evolutie vanaf de schepping tot het bereiken van het Beloofde Land, zie ik nu, dank zij de inzichten die ik door Weinreb kreeg, als de beschrijving van de levensgang van elke geïncarneerde mensenziel, zijn hele leven evoluerend van geboorte, het eten van de boom der kennis (school, zich voorbereiden op een leven van werken voor het brood en voor steeds meer bezit) , een leven leiden rond de vleespotten van Egypte (de aardse geneugten van het stoffelijk leven), voor sommigen een uittocht uit Egypte (het afleggen van stoffelijke verlangens, de slavernij ervan herkennen) en een lange eenzame tocht door de woestijn (niet meer van déze wereld zijn) om uiteindelijk aan het eind van de zevende dag, misschien, de grens van het Beloofde Land te bereiken en in te gaan in de achtste dag, die niet meer van déze wereld is.

 

1. In den beginne

 

in den beginne

בראשית

bereshith

2 - 200 - 1 - 300 - 10 - 400

scheppen

ברא

bara

2 - 200 - 1

 

Het eerste boek, genesis, begint met de woorden: In den beginne. In de tabel hierboven zien we dat het woord ‘scheppen’ in het Hebreeuws, met dezelfde lettertekens geschreven wordt als de beginletters van ‘in den beginne’

In getallen vertaald zien we al meteen dat het woord ‘scheppen’ : 2-200-1  het scheppingsplan duidelijk maakt:

er ontstaat 2-heid (één heeft zich gedeeld) – tot in uiterste veelheid (200) – om uiteindelijk terug te keren tot  onverdeelde eenheid (1) . Dit is de schepping en het scheppingsplan uit het eerste scheppingsverhaal, waar God de mens schept naar Zijn Beeld.

Nog lectuur over en van Weinreb.

Boeken en uittreksels van en over Fr. Weinreb

 

Externe links:

 

http://www.hebreeuwseacademie.nl/

http://www.weinreb-stiftung.org/

http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6724/

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL

 
Website statistieken gratis, LetsStat X1