Zijn Spiritualiteit en Wetenschap

 verenigbaar?

Zoals iedereen die een beetje - of veel - bezig is met spiritualiteit en verdieping wel zal weten wordt dit vaak afgedaan als zweverig gepraat en bezigheden die van geen enkel nut zijn om de wereld en zijn bevolking vooruit te helpen. Wetenschap en techniek zijn, in de ogen van de stoffelijk denkende mens, veel belangrijker.

Toch meen ik dat er een moment komt waarop het juist de wetenschap zal zijn die zal aantonen wat 'echte' spiritualiteit in feite inhoudt en hoe wij mensen, als spirituele wezens, medescheppers zijn van alles wat leeft.

Naar aanleiding van een wetenschappelijk boek, dat ik pas heb gelezen, denk ik te mogen zeggen dat die tijd niet eens zo veraf meer is. Daarom wil ik jullie graag laten kennismaken met dit boek over 'de geheime kracht van het universum'.

Wanneer ik in de toekomst nog meer van dergelijke belangrijke lektuur ontdek dan zal ik dit melden op deze pagina.

 

       Het veld       

Door Lynne Mc Taggart

 

 Het Veld<br>

Lynne MacTaggart
Het Veld
Lynne MacTaggart

 

Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Nulpuntveld (nulpuntveld) ontdekten, een oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het Veld gaat verder dan het werk van Fritjof Capra en stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP. Het zou wel eens een antwoord kunnen geven op grote vragen als: Wat is menselijk bewustzijn? en: Wat gebeurt er als we doodgaan? Lynne McTaggart is een `award-winning' journaliste en auteur van het spraakmakende boek Wat artsen je niet vertellen (Lemniscaat 2000). Ze is in Engeland een gerespecteerd woordvoerster op het gebied van reguliere en alternatieve geneeskunde en verschijnt regelmatig op de Britse tv.

 

 

 

Citaten uit de conclusie van de auteur.

 

Iedere onderzoeker in dit boek heeft zijn eigen ongelooflijke ontdekkings­reis ondernomen. Toen zij als jonge, veelbelovende onderzoeker aan hun carrière begonnen, had ieder van hen bepaalde denkbeelden als heilig beschouwd, ideeën en kennis die zij van hun voorgangers hadden geërfd:

 

De mens is een overlevingsautomaat die grotendeels wordt bestuurd door genetische coderingen en chemische stoffen.

 

De hersenen zijn een begrensd orgaan waarin het bewustzijn zetelt dat ook grotendeels door chemische processen wordt bestuurd - de commu­nicatie van de cellen en de DNA-codering.

 

De mens staat in essentie los van de wereld om hem heen, en zijn be­wustzijn staat los van zijn lichaam.

 

Tijd en ruimte zijn eindige, universele hoedanigheden.

 

Niets verplaatst zich sneller dan het licht.

 

Stuk voor stuk waren zij op tegenstrijdigheden in deze manier van denken gestuit en hadden zij de moed en de onafhankelijke geestesgesteldheid op­ gebracht om zulke tegenstrijdigheden nader te onderzoeken. Een voor een waren zij door middel van minutieuze experimenten langs de weg van vallen en opstaan tot het inzicht gekomen dat al deze 'onwrikbare' stellingen - de fundamenten van de fysica en de biologie - waarschijnlijk onjuist waren.

 

Hun conclusies:

 

De communicatie van de wereld voltrekt zich niet in Isaac Newtons zichtbare domein, maar in de subatomaire wereld van Werner Heisenberg.  Cellen en DNA communiceren door middel van trillingsfrequenties.

 

De hersenen nemen de wereld waar en registreren haar via pulserende golven.

 

Aan het universum ligt een substructuur ten grondslag die in essentie een registratiemedium voor alles is, waardoor alles met alles kan communice­ren.

 

Mensen zijn onlosmakelijk met hun omgeving verbonden. Levend be­wustzijn is geen op zichzelf bestaande entiteit, maar draagt bij aan de co­herentie (orde) in de rest van wereld.

 

Het menselijk bewustzijn beschikt over ongelooflijke vermogens, bij­voorbeeld om onszelf en de wereld te genezen en haar in zekere zin zo te maken als wij haar wensen.

 

In hun laboratorium vingen deze onderzoekers dagelijks glimpen op van de grote mogelijkheden die door hun ontdekkingen werden ontsloten. Zij hadden ontdekt dat wij veel indrukwekkender zijn dan het toevallige resul­taat van de evolutie, of zelfs een genetische overlevingsrobot. Hun werk deed het bestaan vermoeden van een gedecentraliseerde maar toch verenig­de intelligentie die oneindig veel grootser en schoner was dan Darwin of Newton zich ooit hadden kunnen voorstellen - een proces dat niet wille­keurig of chaotisch was, maar intelligent en doelgericht. Zij hadden ontdekt dat orde (coherentie) in de dynamische levensstroom triomfeert.

Dit zijn ontdekkingen die wellicht het leven van toekomstige generaties in veel praktische opzichten zullen veranderen, met brandstofloos vervoer en levitatie. In termen van het doorgronden van de verste grenzen van het men­selijk potentieel ontsloot hun werk een deur naar iets dat oneindig diepzin­niger was. In het verleden hadden mensen er bij toeval blijk van gegeven over een bepaald vermogen te beschikken - voorgevoelens, herinneringen aan een 'vroeger leven', het vermogen tot genezen, helderziendheid. Zulke ver­mogens werden meestal haastig afgedaan als een speling van de natuur of charlatanerie.

 

Uit het werk van deze onderzoekers blijkt dat zulke vermogens helemaal niet abnormaal of zeldzaam zijn, maar latent aanwezig in het innerlijk van ieder van ons. Hun werk bewees het bestaan van menselijke ver­mogens die verdergaan dan wat wij ooit in onze dromen mogelijk hadden ge­acht. Wij waren veel meer dan we ons hadden gerealiseerd. Als wij dit men­selijk potentieel wetenschappelijk konden doorgronden, zouden we mis­schien ook leren het systematisch te gebruiken. Dit zou in onze samenleving tot een enorme vooruitgang op gebieden als communicatie, zelfkennis of onze wisselwerking met de stoffelijke wereld kunnen leiden. Niet langer zou de wetenschap geneigd zijn onszelf tot onze laagste gemeenschappelijke noemer te reduceren. Het zou ons helpen de laatste en definitieve evolutio­naire stap in onze bestaansgeschiedenis te bewerkstelligen, doordat we ein­delijk besef kregen van heel de reikwijdte van ons potentieel.

 

Deze experimenten hebben bijgedragen aan de waarde van alternatieve ge­neeswijzen, waarvan empirisch was bewezen dat ze werkten, zonder dat men wist op welke manier. Als we eindelijk tot een geneeskundige wetenschap komen die de menselijke energieniveaus behandelt en exact kan vaststellen wat de aard is van de te behandelen energie, zijn de mogelijkheden ervan in de gezondheidszorg onvoorstelbaar. Dit waren ook ontdekkingen die de oude wijsheid en folklore van traditionele culturen wetenschappelijk staaf­den. De theorieën boden wetenschappelijke bevestiging van veel van de my­then en religies waarin mensen sinds het begin der tijden hebben geloofd, maar waarbij zij zich alleen op geloof konden verlaten. Wat de wetenschap­pers hadden gedaan was een wetenschappelijk raamwerk verschaffen voor wat de meest wijzen onder ons al wisten.

 

Net als veel andere 'primitieve' culturen geloven de Australische Aborigines dat stenen, rotsen en bergen leven en dat wij de wereld 'in het bestaan zin­gen' en dingen creëren door ze te benoemen. De ontdekkingen van Jahn en Braud hebben bewezen dat dit méér was dan bijgeloof. Het klopte boven­dien exact met wat de Achuar- en Huaorani-indianen geloven. Op ons diep­ste niveau delen we elkaars dromen.

 

De nakende wetenschappelijke revolutie kondigt in alle opzichten het einde aan van het dualisme. In plaats van God naar het rijk der fabelen te ver­wijzen, begon de wetenschap voor het eerst Zijn bestaan te bewijzen - door aan te tonen dat er een hoger, collectief bewustzijn bestaat. Niet langer hoe­ven er twee soorten waarheid te zijn: de waarheid van de wetenschap en de religieuze waarheid. Er kan één uniform wereldbeeld ontstaan.

 

Deze revolutie in het wetenschappelijk denken belooft ons ook ons opti­misme terug te geven, iets dat uit ons zelfbesef was weggenomen met be­hulp van de steriele visie van de 20e-eeuwse filosofie, en grotendeels ont­leend aan de door de moderne wetenschap verkondigde opvattingen. Wij zijn geen afgezonderde wezens die hun uitzichtloze leven slijten op een eenzame planeet in een onverschillig universum. We zijn nóóit alleen geweest ­waren altijd een deel van een groter geheel. Wij waren het middelpunt van de dingen en zullen dat altijd zijn. De dingen vielen niet uiteen. Het centrum blijft in stand en wij zijn degenen die het in stand houden.

 

Wij beschikken over veel meer kracht dan we ons realiseerden - om ons­zelf, onze dierbaren en zelfs onze grotere gemeenschap te helen. Ieder van ons heeft het vermogen - en samen hebben we een machtig collectief ver­mogen - tot het verbeteren van ons levenslot. Wij hebben ons leven zelf in de hand, in alle opzichten.

 

 

 

Een pas verschenen boek, dat hier zeker niet mag ontbreken, is het wetenschappelijke werk over BDE van Dr. Pim van Lommel. U zal mijn verslagen over zijn lezing en een uitgebreid interview met deze sympathieke en moedige wetenschapper, die zich onderscheidt van zijn collega's door zich de ogen niet te laten sluiten door beperkende oogkleppen, elders op mijn webiste aantreffen.

 

Eindeloos bewustzijn

een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring

 

 

Pim van Lommel

Paperback | 403 Pagina's | Uitgeverij Ten Have
ISBN10: 9025957781 | ISBN13: 9789025957780


Beschrijving:

Een paar jaar geleden publiceerde cardioloog Pim van Lommel een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift 'The Lancet' over zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt.

Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel 'bijna-doodervaring' heen. Het is een authentieke ervaring die niet te herleiden is tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert en mensen blijvend.


Van Lommel geeft in dit boek een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van de BDE. Dat doet hij niet voor zijn vakbroeders, maar voor een lekenpubliek. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.


Kern van Van Lommels betoog is dat de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan ook los van ons lichaam functioneren.Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sindsdien houdt hij over de hele wereld lezingen over BDE, en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.

 

 

PS. Helaas kon ik nog geen rechtstreekse link maken bij bolcom naar dit pas verschenen boek, maar via 

deze banner en de zoekterm Alle boeken over Religie & Esoterie vind je bij bol.com! 'Lommel' moet het vast lukken.

                             

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL

 

   Website statistieken gratis, LetsStat X1