Kerst 2005

01. Hans Stolp - 02. Francine -  03. Henk Banis - 04. Gerrit Kloos - 05. Frits Deubel - 06. Chris Westra - 07. Adriana B. - 08. Bedenking - 09. MARTINUS NIJHOFF - 10. Henk Temming -11. Flip Jansen - 12. van Rita -


 

01. Uitnodiging voor Kerstavond

 

 

 

Zoals elk jaar, willen wij u ook dit jaar uit­nodigen op Kerstavond

(24 december) een kaars aan te steken. En wel om elf uur 's avonds.

Wanneer we dat allemaal gelijk­tijdig doen, ieder in de eigen kring en in eigen huis of waar u ook maar bent, dan ontstaat er in stilte een kring van verbondenheid.

Als wij daarbij ieder ook nog eens op onze eigen manier bidden en/of medite­ren om de geboorte van de Christuskracht in ons hart, en om vrede op aarde, dan vormen al die gebeden samen een krachtig licht.

Een licht dat helend inwerkt op het donker op aarde.

Een licht, dat bovendien doorstraald en bekrachtigd wordt door het hoge licht uit de geestelijke wereld.

Juist op Kerstavond is immers de verbondenheid met de geestelijke wereld het sterkst! En is dus ook de samenwerking tussen hemel en aarde op zijn sterkst.

Doet u mee? Dan zult u zelf ook kunnen merken hoe krachtig onze stille, onzicht­bare verbinding is, en hoe werkzaam.

Elk jaar weer is dit gezamenlijke gebed ook een geschenk (want een voelbare weldaad) voor onszelf.

En vergeet niet: ons gemeen­schappelijke gebed heeft een grote kracht, en draagt daadwerkelijk bij om vrede te scheppen op aarde!

Wij hopen u op Kerstavond, 24 december, om elf uur, in de geest te ontmoeten!

 

Hans Stolp

 

Hier staan sfeervolle Kerstvertellingen. Klik op de Kerstkaart

 

 

02. Esoterische Kerst.

 

In dit kerstgedicht heb ik geprobeerd om de beginverzen van het Johannesevangelie te integreren in het wonder van de komst van Christus op aarde.   Francine

 

In den beginne was het Woord…

Ofwel het goddelijk Licht

Dat als een Ster van Bethlehem

Op de aarde was gericht.

 

Dit was in het begin bij God….

De Sofia[1][*] die materie schiep

De engel die Maria riep

En ons een redder zond.

 

Alle dingen zijn geworden

Door dat goddelijk Woord….

Maar al te vaak wordt Leven nog

Door Herodes weer vermoord.

 

In het Woord was leven,

Leven van de Geest

Om ons dit te verkondigen

Is dat kindje hier geweest.

 

Licht was het, voor de mensen

Met een open oog

De herders in de velden

Zágen die ‘engelenboog’

 

Maar velen in de duisternis

konden naar dat Licht niet kijken

beangstigd dat hun geld en macht

daaronder zou bezwijken

 

De duisternis begreep het niet

dat het kind daar in die nacht

Voor alle mensen Licht

en de hoogste Rijkdom bracht.

 

Francine, 22 november 2005

  

[1][*] Wijsheid 

 

 

03. Vrede op aarde.

 

Een melodie welt op, nu nog de woorden zoeken,
over kerst of aards bestaan, een kindeke in doeken.
Het moorden op de velden waar eens de herders lagen
hoe langer ik er over denk hoe meer dan duizend vragen.

Verzonken in mijn muzikale brein tracht ik te componeren
mineur krijgt steeds de overhand waarvan misschien te leren.
Opnieuw de balkjes uitgezet om er de noten te noteren,
gedrevenheid tot schepping is steeds opnieuw proberen.

Ik hoor de klanken van een lied, een melodie van waarde
en ieder van ons zingt het straks weer mee; "Vrede op aarde"
Verheugd en blij zijn mijn gedachten, wat mag en kan ik als
solist nu toch nog meer verwachten?

 

 

Kerstgedachten.

 

Gevangen in het donker van de nacht
wachtend op de vroege morgenuren
waarin de eerste lichtstralen
zich zullen ontfermen over de wereld
in duister.
Kerstklokken verspreiden hun
heldere klanken over besneeuwde velden
als bundels van licht
en de wereld wacht als een
versierde kerstboom in kunstlicht.

 

Henk Banis

http://www.hwfb.org/index.php

 

04.  Gij zult Het vinden.

 

Niets vermoedend zagen de herders,
plotseling het licht bij nacht.
Hoorden zij de engel spreken,
welk een Wonder was gebracht.

Laat ons gaan, en ja zij vonden,
in een kribbe neergelegd.
Wat hun duidelijk de engel,
in die nacht had aangezegd.

Dit moest heel de wereld weten,
overal zijn zij gegaan.
Sprekend van het grote Wonder,
wat zij daar hadden verstaan.

Nog klinkt voort de stem der eng'len,
zoekt het Heil door God gebracht.
Ga toch heen zie,
merk het Wonder,
waarom langer nog gewacht??

Dan zal Kerstfeest blijdschap geven,
herders zijn ons voorgegaan.
Gaande,vindend, zo gesproken,
laat het u ook alzo gaan.

 

Kan het nog?

 

Kan ik nog wel kerstfeest vieren
in deze onheilszware tijd?
Moet ik mijn huis nog gaan versieren
terwijl de wereld honger lijdt?
Kan ik nog wel van vrede zingen
terwijl de mensheid sterft van angst
voor krachten,niet meer te bedwingen.
Voor wie of wat zijn wij het bangst?
Durf ik nog wel van liefde spreken,
nu kindren worden afgeslacht?
Wat helpt het kaarsen te ontsteken
in deze aarde donkre nacht?
O God,ik kan alleen maar zwijgen
en wachten; als U ons geneest.

 

 

Gerrit Kloos.
http://home.wanadoo.nl/gerrit.kloos/index.html

05.  Kerst 2005.

 

Boven donk’re kerstfeestdagen
straalt een helder zonnelicht,
dat al eeuwen droeve harten
door zijn glans heeft opgericht.


Jezus Christus, de Verlosser
is het licht dat God ons schonk,
toen een koor van eng’len juub’lend
boven Bethl’hems velden klonk.

 

Ook in deze donk’re dagen
komt Gods Zoon ons tegemoet.
Blik maar naar het licht hierboven,
als de storm zo in jou woedt.


Voor vermoeiden en geplaagden,
voor de ziel die rust verwacht,
schenkt de gloed van Gods erbarmen
nieuwe moed en levenskracht.

 

In de donk’re kerstfeestdagen
wordt de hemel hel verlicht
voor de velen die geveld zijn,
die hun leven is ontwricht.


Er is hoop en kracht en liefde
door het Kind dat God ons bracht.
Luister slechts en zie de Heiland
die met open armen wacht!

 

EEN KERSTGEDACHTE.

 

De zwaarste plaag in deze dagen,
waar menig mens gewis aan lijdt,
is naast de drukke feestbanketten,
de gruwel van de eenzaamheid.


Als 's avonds onze kaarsjes branden,
de pakjes bij de kerstboom staan,
zijn er ook velen die vereenzaamd
al vroeg ter ruste zijn gegaan.

 

We vieren binnenkort uitbundig
dat Jezus kwam voor iedereen,
maar velen voelen zich nog altijd
volkomen moederziel alleen.


Wanneer wij van de eng'len zingen
en van een kindje, teer en klein,
dan zoeken zij waar in het duister
hún engelen gebleven zijn.

 

Heeft God ons niet weleer geroepen
een licht in duisternis te zijn
en om Zijn boodschap uit te stralen
als 'n zilv'ren kerstster in het klein?


Schenk eenzamen eens extra aandacht,
laat zien dat Christus werk'lijk leeft.
Dan voelen velen dat dit kerstfeest
ook hun iets van Gods liefde geeft!

 

EEN SPROOKJE.

 

Wie zegt dat het geen sprookje was,

zoals het is gelopen?

Er was eens iemand die voor God

het wereldrijk moest kopen.

Hij hoorde bij een koningshuis,

maar was dat te bewijzen,

wanneer je niets van waarde hebt,

geen kronen of paleizen?

 

Hij zei dat Hij uit d’hemel kwam,

een opdracht moest vervullen,

een plan dat er reeds eeuwen was

nu eind’lijk zou onthullen.

Een enk’ling die Zijn stem verstond,

begon Hem te geloven.

Voorwaar, dit fascinerend mens

was een gezant van boven!

 

Wat eenmaal op een sprookje leek,

is werk’lijkheid gebleken,

toen God vanuit een schaam’le stal

het licht wist te ontsteken.

Het eeuwigdurend welzijn is

daardoor elk mens gegeven,

die met dat kind uit Bethlehem,

de Zoon van God, wil leven!

 

 

Frits Deubel
http://home.planet.nl/~deube003/

06. Kerst 2005.

 

Er werd een kind geboren !

En, is dat nieuws ? Zovéél kinderen worden er elke dag geboren.

Ja, maar dit kind brengt vrede en voorspoed !

Aan wie ? Aan die vele kinderen, die elke dag sterven ?

Toch is dit kind anders !

Een jong meisje 'raakte' zwanger, zonder te begrijpen, waarom !

Moet ik nu lachen ? Dat gebeurt toch élke dag !

Haar vriend bleef bij haar, hoewel hij niet de vader kon zijn !

Nu wordt het interessant , dat gebeurt niet zo vaak.

Veel vrienden, zouden het hazenpad kiezen, zelfs al waren ze wél  de vader !

Déze vriend had een droom gehad  en .... hij hield van haar.

Werden ze niet door familie en kennissen beschimpt ?

Dat viel mee, maar er werd wel met de vinger naar hen gewezen.

Ze verhuisden naar een andere stad, maar er was geen plaats vrij.

Ze waren dakloos en vonden een oude schuur,

daar werd het jongetje geboren.

Moet dát kind vrede en voorspoed brengen ?

Dat begrijp ik ook niet; ze moesten zelfs vluchten naar het buitenland en

werden asielzoekers, omdat ze met de dood werden bedreigd.

Het gebeurde zo te horen, al enkele jaren geleden.

Enkele jaren ? Al  20 eeuwen geleden !

Voor  tweederde van de wereldbevolking is in die 2000 jaar géén vrede en

voorspoed gekomen en veel mensen wéten zelfs niet wat 'vrede' betekent,

zelfs als ze steenrijk zijn, zitten ze gevangen in angst voor

terugval van de economie, terrorisme en oorlog.

Toch moet Hij  vrede en voorspoed brengen aan mensen,

die het kind willen zoeken in zichzelf, die wedergeboren willen worden.
Die een keuze maken voor de Liefde vanuit het hart

en hun ego willen verzaken.

Dat is in 20 eeuwen niet gelukt, zou dat nu opeens wél lukken ?

Laat me niet lachen.

Toch kan het lukken, als we willen worden als een kind en leven vanuit het hart.

Dat kind  wil ons Zijn Licht, Zijn Kracht en Zijn Liefde schenken.

 

C.Westra © 2005

07.  KERSTMIS.

 

Eigen werk van Adriana

 

 

Liefde en bewustzijn bracht Hij ons

doch dit werd niét begrepen

Nog vóórdat Hij geboren was

nergens welkom geheten

 

Zijn moeder baarde Hem in een stal

alleen herders die het wisten

Eenvoudigen begrepen het

daar viel niet om te twisten

 

En engelen kwamen naar benee

met trompetten en gezangen

Degenen  die dit konden horen

in hén kwam het verlangen

om Christus in zich te doen groeien

omdat liefde en bewustzijn

hen eensklaps gingen boeien

 

Adriana Biesbroeck - 20.11.2005

 

 

08.

 

We maken graag kinderen gelukkig. Vooral in de maand december vullen we hun handen en armen met speelgoed en geschenken.
Ons hart smelt, als we een kind kunnen blij maken. Zakenlui weten dat. Ze speculeren op ons smeltend hart om ook onze  geldbeurs te doen slinken...

Nu vraag ik me toch af, of we niet doordraven in de verkeerde richting. Of we in de opgewonden ren naar speelgoed, onszelf en de kinderen niet voorbijlopen ?

Ik vrees zelfs dat vele kinderen stikken onder speelgoed. We geven hen de indruk dat het geluk afhangt van wat men HEEFT. Dat is nochtans een noodlottige misrekening. Zo leren ze nooit gelukkig te ZIJN.
Geluk is eer een kwestie van ZIJN dan van HEBBEN. Men kan af en toe geluk hebben en toch niet gelukkig zijn. Opgroeien tot gelukkige mensen is meer een kwestie van WORDEN dan van KRIJGEN.

Daarom hangt het geluk van kinderen meer af, van wat we zijn voor hen dan van wat we geven. Niet onze weelde maar wel onze levensrijkdom kan hun hart vullen. Vraag u niet af wat ge meer kunt geven aan uw kind. Vraag wat ge meer kunt zijn voor hen. Misschien Is geven gemakkelijker. Geef het dan uw tijd, uw aandacht, uw medeleven, uw liefde.

Het loont de moeite kinderen gelukkig te maken. We kunnen ons leven niet beter beleggen. Want alleen door gelukkige kinderen bouwen we aan een betere toekomst en een gelukkiger wereld.

Kerstgedachte.

 

Het zijn niet de zoete melodieën in de supermarkt

en niet de kerstgeschenken onder een plastieken boom

die me zeggen dat het kerstdag is.

 

Het zijn ook niet de herders in het open veld met schapen en engelen in de nacht.

't Is niet het Bethlehem van toen dat mij nu nog bekoren kan.

 

De weg naar kerstmis loopt vandaag over kronkelwegen van de twijfel

langs de afgrond van het ongeloof

over het brugje van de deemoed

en de vlakte van verlangen.

 

Dat God, geweldig en oneindig, zich liet kennen in het schreien van een kind.

Dat Hij een teken gaf: Ik ben er;

hou toch rekening met Mij zoals je met een kind zou doen.

 

Het zijn niet de zoete melodieën in de supermarkt

maar de stilte en de wijding van de nacht die mij kunnen binnenleiden in het blijde mysterie:

 

God heeft aan ons gedacht.

 

auteur mij onbekend.

09.  DE KERSTBOOM.

 

De kaarsen branden tusschen mandarijnen,

Sneeuwsterren, speelgoed en gekleurde noten.

De kind'ren zingen, en de dauw der groote

Oogen beweegt en blinkt in 't trillend schijnen.

 

Hoor hoe ze zingen: "Nu zijt wellekome"

­'k Voel moeders hand weer die de mijne houdt,

En huiver bij den geur van 't schroeiend hout

Als toen ik zong: "Gij zijt van ver gekomen"

 

En daar staat weer de stal van Bethlehem,

Sneeuw op het dak en licht door roode ramen! ­

Moeder, wij waren veel te lang niet samen,

Ik heb het lied vergeten met uw stem. .

 

Zij strijkt weer door mijn haar en zegt:

"Ach jongen, "Ieder jaar dat je er niet bent bij geweest,

"Meende ik je stem te hooren, hier op 't feest

"Vlak naast me en weenend als de kinderen zongen"

 

MARTINUS NI]HOFF (Geb. 1894).

Uit: Vormen, Bussum, C. A. ]. VAN DISHOECK

10.  Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest

 

Een lied van Henk Temming

 

Er zijn van die mensen, die vragen van alles
En sommige mensen, die vragen maar wat
Er zijn van die mensen die hebben geen wensen
Mijn vader heeft nooit echte wensen gehad

 

Sommige mensen zijn echt bedachtzaam
Andere geven geven juist toe aan een gril
Sommige weten niet echt wat ze willen
Maar ik weet dit jaar precies wat ik wil

 

Ik vraag vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest
Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal
En een maan die door de bomen schijnt
En een ster boven een stal
En een arreslee in de winterse kou
Maar het aller aller liefste wil ik jou

 

Er zijn van die mensen, die hebben al alles
En zelfs alles nog dubbel, ze grijpen nooit mis
Maar er zijn er ook voor wie een wc rol nog
Veel te kort voor een verlanglijstje is

 

Sommige mensen vieren het samen
Andere vieren het liever alleen
Vorig jaar had ik niets meer te wensen
Totdat jij met die zak naar Spanje verdween.

11. Kerstnacht


De mist blijft aan de takken hangen.
Over weiland sluiert nevel:
de aarde houdt de adem in.

Het licht van een ster gedimd,
en donkerblauwe schaduwen.
Een klok klept in de verte.

Geen herders en geen kudde.
Op tafel de resten van een feest
en glazen dure wijn.

Maar buiten hangt de stilte
als nevel aan de wilgen.
De aarde houdt haar adem in.

 

Flip Jansen

12. Onderstaande zeven gedichtjes: met dank aan Rita van MSN groep: Goda's collages

 

Terwijl de aarde op een teken wacht.  

Dat er al is, dat al gegeven is.
Het teken van de moede vrouw
die voortging en die baren zou
en die men wegschoof in de duisternis.

De hemel weet, alleen de hemel weet
dat vrede en welbehagen saam
reikhalzen naar een nieuwe naam.
De aarde is als vanouds voor niets gereed.

Al straalt de nacht, al straalt de heilige nacht
veel klaarder dan de zon vermag,
pas als het donker wordt bij dag,
zal op de aarde alles zijn volbracht.

 

 Kerstmenu 
       
Neem een liter wijsheid
van alle volkeren op deze aarde

Meng het met respect voor alles wat leeft.
Smelt een klontje verdraagzaamheid.
Snipper een handje vol wederzijds begrip.
Laat alles een uur met liefde sudderen.

Besprenkel het met hoop.
Verdeel het met zorg over heel deze planeet.
 
Navota

 

 Engelentranen


waar als een deken van engelentranen
in de zoete dromen
van een kind

de wereld ontwaakt in wit satijn

en de glinstering van zijn lach
weerkaatst in duizend vlokjes
zilvergrijze wensen
zacht en speels

zal zijn kreet van vreugde
gedragen door wind
menig hart laten verlangen
naar het wit
van engelentranen

Last

 

In het kind-zijn voel ik mij geborgen.
Daar, waar het allemaal begint,
waar men schoorvoetend wegen vindt
naar de dag van morgen.
Daar, waar ziel en zaligheid
opgaan in ongekunsteld leven.
Waar men bereid is te vergeven
na een verbeten strijd.
Daar, waar het kind wordt geboren,
treden vergeten dromen naar voren,
durven mensen weer te vragen.
En wanneer hoogmoed de hoop verdrijft,
waardoor men in dromen steken blijft,
weet ik mij door het kind gedragen.


Joke Baardmans

Lichtje


dat lichtje van hoop en vriendschap
dat geef ik nu door aan jou
opdat je het zou bewaren
daar in je hart.
en warmte moet het je geven
opdat je het nimmer koud zult hebben.
en licht, ja veel licht
opdat je nooit bang hoeft te zijn in het donker.
maar vooral liefde
zodat je het kunt doorgeven aan  degene
die zo dierbaar voor jou is
en dat die het ook weer doorgeeft
zodat het kan groeien en schitteren
in de harten van ieder mens


netgedicht/auteur mij onbekend

Ook voor jou


Op de grens van licht en duister
tussen zorgen en verdriet
kwam Hij zonder glans en luister
met een ster in het verschiet.
Troost en liefde van de Vader
kwamen tot ons in een kind
en geen mens staat ons ooit nader
dan de Zoon door God bemind.
Steeds weer tussen licht en duister
horen mensen groot en klein
door de wind het zacht gefluister
ook voor jou zal ik er zijn.
 
 Miep van Rooijen

Temidden van miljoenen sterren in het oneindige heelal
Straalt een ster, zo glinsterend als helder kristal
Die door haar geflonker, zo hoog aan het firmament
Haar warme stralen naar moeder aarde zendt
Hij leidt mij naar vrede en geluk en houdt trouw de wacht
In de uren van de duistere nacht
Ik hoop dat die ster ook voor jullie mag stralen
Om de juiste weg naar de toekomst te bepalen
 
Bron onbekend.

 

 

 

 

 

Schreef je zelf een Kerstgedicht, stuur het naar mijn mailbox via de button hieronder


emailbox

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

 

Stem Spirituele Vrienden in de

Top 100 NL