Mooie Plekjes in Friesland.

 

Ik woon   sinds april 2003 in Friesland en ik ontdek nog voortdurend prachtige plekjes in mijn omgeving.

Ik zal, vanaf nu,   af en toe een fotoverslag  plaatsen van mijn ontdekkingen zodat je kan mee genieten van deze heerlijke provincie waaraan ik mijn hart verloren heb.

 

 

De tuinen van De Griene Dyk 2005 - De Griene Dyk 2006 - De Griene Dyk 2007 -  De Griene Dyk 2008 - De Griene Dyk 2009De Griene Dyk 2010 - De mummies van Wieuwerd - De Zeedijk in het noordwesten - Een Boedhistisch klooster in Friesland - Begraafplaatsen in Sneek - De Martinikerk in Easterein - It WiidHet Sneekermeer -  Hindeloopen - Stavoren - Nij Beets; Het Damhs -  Oude Horne - Concert Paul Vens en Yvonne van Oostrum -

De tuinen van De Griene Dyk.

 

Gisteren, 19 juni 2005 kwam ik, samen met een vriend en een vriendin, toevallig terecht op een paradijselijke plek op amper drie kilometer van mijn huis.

Ongeveer halverwege de weg van de plaats waar ik woon naar het Sneekermeer ligt het dorpje Offingawier en daar bevindt zich de mooiste tuin die ik ooit mocht bezichtigen. We waanden ons, met zijn drien, een paar uurtjes in de hof van Eden.

De tuin van ongeveer 2 ha behoort aan de familie Kamstra, Griene Dyk 6, 8626 GE Offingawier en is open voor publiek: elk weekend in juni van 13.00 tot 17.00 uur.

 De entree bedraagt 3.00 euro.

Er is ook een website in de maak over deze tuin op www.kunsthiem.nl 

 

 De tuinen van De Griene Dyk 2005.

       Even genieten van koffie

Bij het sprookjeshuisje

   

Wat een weelde!

    een veilig nest

eindeloos genieten.

    

je komt ogen te kort.

daar bij de waterkant    Eden

hemelsblauw !!!

paadje    berenklauw

om nooit meer te vergeten!

       tuinconcert: Haydn   

tuinconcert

     

met dank aan de schepper(s) van al dit moois!

 

De mummies van Wieuwerd.

 

op maandag, 27 juni 2005 waren we in Wieuwerd waar in het kerkje een wereldberoemde grafkelder enkele mummies herbergt.

 

 

Uit de folder die te koop is in de kerk:

De merkwaardige grafkelder

 

De tegenwoordige kerk van Wieuwerd dagtekent van om­streeks 1200. Zij is in de veertiende, de zeventiende en de achttiende eeuw gewijzigd en tussen 1860 en 1870 groten­deels ommetseld. Alleen de noordmuur is daarbij in zijn oude toestand gebleven. Men ziet hier nog de sporen van een Ro­maans venstertje en van het zogenaamde Noormannendeurtje ter hoogte van het koor. Deze ,,Noormannendeurtjes", het zij terloops opgemerkt, hebben met de Noormannen niets te ma­ken. Zij zijn alleen van veel latere datum en dienden oorspronkelijk voor priesteringang. In onze oude kerkjes bevindt zich als regel de hoofdingang in de zuidmuur, terwijl aan de linkerzijde van het koor, dus in de noordmuur, een laag poortje voor de priester was aangebracht. De spitsboogvensters in de noordmuur dateren uit de veertiende eeuw.

 

noordermuur

 

In 1888 is de oorspronkelijke zadeldaktoren afgebroken en vervangen door de tegenwoordige spits, waardoor de kerk veel van zijn karakteristiek uiterlijk heeft verloren. In de kerk hangt een tekening van de voormalige toestand.

 

 

  

Het koor der kerk is gesloten met drie zijden van een acht­hoek. Inwendig heeft het een verhoogde vloer en daaronder be­vindt zich de grafkelder.

Om deze te kunnen bezoeken, wendt men zich tot de con­cierge.

Gedurende vele jaren werd deze post vervuld door een functionaresse, de wed. Jelle Bakker.

Zij heeft tenslotte deze arbeid aan een ander moeten over­dragen. Aan haar was ook het onderhoud van de kelder opgedragen en zij vervulde deze plicht op pijnlijk nauwgezette wijze. Zelfs de mummies werden bij de grote schoonmaak zorgvul­dig door haar afgestoft en zij ging er dan ook mee om alsof het goede oude bekenden waren. Ze is overleden in 1952 op de zeer hoge leeftijd van 102 jaar.

De tegenwoordige concierge is de heer R. Fopma te Wieuwerd.

 

 

        gestorven aan kaakabces

 

Door wie en wanneer is deze kelder gesticht? Hoogst vermoedelijk in 1609.

Daarvoor pleiten meer dan n aanwijzing. Eerstens het jaartal 1609, dat in grote cijfers even boven de kelder aan de binnenzijde van de kerk­muur is aangebracht. Had dit jaartal betrekking op de verbouwing van de kerk, al­licht zou men het dan bui­ten de kerk en op een andere plaats hebben ge­steld. Ook is er van een kerkverbouwing omstreeks die tijd niets bekend.

Ten tweede is op een der oude kisten de letter I gevonden, mogelijk de voor­letter van Juckema.

Wij hebben gezien, dat Pieter van Walta huwde met Frouk van Juckema. Dit huwelijk werd voltrokken 11 april 1602.

Vier jaar later stierf de enige zuster van Walta's echtgenote, Anna geheten, op de bloeiende leeftijd van 30 jaar, waardoor het gehele en zeer aanzienlijke venno­gen van de familie Juckema in het bezit kwam van het echtpaar, dat Walta-slot bewoonde.

Walta bekleedde een hoge betrekking en dit gevoegd bij zijn rijkdom en het droeve afsterven van Anna op zo'n hoop­volle leeftijd, kan Walta en zijn echtgenote allicht hebben be­wogen, als eerste bewoners van het dorp en in navolging van het gebruik der tijden, tot het stichten van een familiegraf­kelder in het koor der kerk.

Deze uitgelezen plaats zal vr de stichting van de kelder waarschijnlijk reeds gebruikt zijn voor de teraardebestelling der afgestorven slotbewoners.

Zeer oude kerkelijke besluiten toch tonen aan, dat de eerste begraafplaatsen in de kerk bewaard moesten blijven mede voor de eerste Heren van het dorp. Deze geven o.a. te lezen: "In de kerken, of achter derzelver koortralin (de kelder te Wieuwerd is daarachter en geheel onder het verheven koor) dulde men geen ongeregelde, willekeurige verkiezing van be­graafplaatsen voor de afgestorven lichamen, afgezonderd voor die van Heeren der dorpen . . . mitsgaders voor hunne vrou­wen . . . door welke de luister der kerken zeer kennelijk en bestendig is toegenomen.

Hoewel de kerkhervorming in 1600 ook te Wieuwerd haar beslag reeds had gekregen (men kan het jaartal van de omme­keer van Katholieke in Protestantse kerken voor Friesland stellen op 1580 of daaromtrent) kan met voorbeelden wor­den aangetoond, dat bovengenoemde bepaling zo al niet van kracht is gebleven, dan toch is gevolgd in de praktijk.

 

 

 

 

Trouwens, wie anders dan de rijke slotbewoners der ker­ken konden de schatten goud betalen, die vaak betaald zijn voor de uitgelezen begraafplaatsen in 't oosten van de tempel, zulks met het oog op de opstanding en de verschijning van Christus op de jongste dag.

"Om dezelfde redenen" vervolgt Dr. Ledder, "vindt men de lijken met de voeten gekeerd naar 't Oosten, teneinde deze Heerlijkheid te kunnen aanschouwen."

De meest gezochte plaatsen waren die in het koor, aan de voet van het altaar, in de nabijheid van een heilige martelaar, of wel aan de voet van de Avondmaalstafel. In veel kerken van ons gewest hebben we ons daarvan kunnen overtuigen, doch tevens vonden we ook, gelijk te Wieuwerd in de toren graf­zerken met de namen van hoogadelijke personen, zomede wel op de kerkhoven, wat ons tot heden niet opgehelderd is geworden.

 

Het kerkorgel

 

Hoe 't zij, het jaartal 1579 op de zerk van Walta in de toren, maakt het meer dan waarschijnlijk, dat de kelder na dat jaar gesticht is; Dr. Ledder stelt dit op 1609. "Wellicht is het lijk van Walta's Echtgenote of hare zuster Anna daarin het eerste bijgezet", volgens deze onderzoeker en zal het dit lijk geweest zijn, dat omstreeks anderhalve eeuw later aanlei­ding heeft gegeven tot die geruchtmakende sensatie, waar­door de grafkelder als het ware bestormd is geworden door nieuwsgierige bezoekers.

 

Meer over Wieuwerd

 

 

 

De zeedijk

 

Na dit nogal lugubere bezoek aan Wieuwerd gingen we nog even uitwaaien bovenop de zeedijk, in het noorden van Friesland, waar we genoten van een enig uitzicht op het water, Terschelling en het binnenland.

 

 

  

 

tussen zee en land  

 

een gedenkmonument voor de dykwerkers

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL