Laat ons bidden.

Wees stil en luister

An Irish Blessing

 by Roma Downey


May the Blessing of Light be upon you
Light on the outside, light on the inside.

With God's sunlight shining on you,
May your heart glow with warmth,
Like a turf fire that welcomes friends and strangers alike.

May the Light of the Lord shine from your eyes,
Like a candle in the window,
Welcoming the weary traveler.

May the blessing of God's soft rain be on you,
Falling gently on your head
Refreshing your soul with the sweetness of little flowers newly blooming.

May the strength of the winds of heaven bless you
Carrying the rain to wash your spirit clean
Sparkling after in the sunlight.

May the blessing of God's earth be on you
And as you walk the roads
May you always have a kind word for those you meet.

May you understand the strength and power of God in a
thunderstorm and winter
and the quiet beauty of creation
and the calm of a summer sunset.

And may you come to realize
that insignificant as you may seem in this great universe
you ARE an important part of God's plan.

May he watch over you
and keep you safe from harm.

Copyright Roma Downey

Over bidden - Het gebedGij bad op enen Berg - Wees Lief voor mij Onze Vader Godsverlangen - Licht uit Licht - Laatste gebed van een Joods slachtoffer in een Duits vernietigingskamp - God, Uw Geest - Leer ons nederig te zijn - Gebed om MOED - Voetafdrukken  - Het Onze Vader - Elk kloppen van mijn bloed is een gebed - mijn gebed - zonnelied - Het Gebed - hulp vragen - O God - roept God - het laatste woord - een mens te zijn - Een lofzang van Hermes - Wij lopen vooruit - Ochtendgebed van Franciscus van Assisi - Lied aan het Licht - verlangen - lied - Keltisch gebed - Toon Hermans bidt - ik geloof - gedenk mij - zo hoog als de hemel - O God, Onze Vader - De Ploeger - Om Vrede - Ik droomde U - Shantideva - tijd van leven - gezegend is de nieuwe mens - Om Water - Avondgebed - O gij... - Aan God - Gebed van Opperhoofd Yellow Lark, Lakota - Licht - Wie - Het ware Gebed - Een gebed - Zend ons een engel in de nacht - Khatum - Veni Creator Spiritus - Een ideaal gebed -

  

 

EEN IDEAAL GEBED.

 

'k Vraag niet om meerder licht, O God,

Maar om de gave, 't licht te zien:

Geen schoner zangen, maar gehoor

Voor reeds bestaande melodien.

 

Geen groter kracht, maar juist gebruik

Van wat ik reeds bezit aan macht:

Niet meerder liefde, maar fijner tact,

Die 't toornige gemoed verzacht.

 

Geen grooter vreugde zij mijn deel,

Maar haar te beleven alom:

Om uit te stralen 'n blijden moed,

Opgewektheid, waar ik ook kom.

 

'k Vraag niet om meerdere gaven, Heer,

Maar inzicht, wijsheid, verstand

Voor 't best gebruik van 't kostbaar goed,

Dat reeds gesteld werd in mijn hand.

 

Moge ik overwinnen alle vrees,

En kennen, wat schoon is en goed:

Opdat ik een trouw kameraad moge zijn,

Die zijn vrienden eer aandoet.

 

Schep mij een rein hart, een ernstig doel:

Dat opwaarts mijn blik zij gericht,

Opdat 'k mijn broederen ontmoeten moge,

In vrijheid, vervuld van Uw Licht !

 

Kom Schepper Geest

( Veni, Creator Spiritus 9de eeuw - Anoniem )

 

Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

 

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

 

Verlos ons als de vijand woedt,

geef, Heer, de vrede ons voorgoed.

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.

 

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

O Geest, van beiden uitgegaan,

wij bidden u gelovig aan.

 

Khatum

 

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen
en begrijpen.
Allergenadigste en barmhartige God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensen verdeelt.
Zendt ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.

Amen


Hazrat Inayat Khan

 

 

 

 

Zend ons een engel in de nacht

 

Zend ons een engel in de nacht

als alles ons een raadsel is,

als ons de zekerheid en kracht

ontvallen in de duisternis.

 

 

Zend ons een engel ieder uur

dat ons ontvoert van U vandaan,

wanneer wij voor de blinde muur

van uw geheime plannen staan.

 

 

Zend ons een engel met Uw licht

in onze slaap, de metgezel

die troost brengt in het vergezicht

van God met ons, Immanuel.

 

 

Zend ons in hem de zekerheid

dat U ons zelf bezoeken zult

en bij ons wonen in Uw tijd

en leer ons wachten met geduld.

 

Michel van der Plas

Een gebed

Ik vraag niet om meer licht, 0 God,
maar ogen om wat is te zien.
Geen zoeter zangen, maar oren om te horen
de melodien die er zijn.

Geen groter kracht, maar 't juist gebruik
van het vermogen dat in mij is.
Niet meer liefde, maar de kunst
een frons te veranderen in mededogen.

Niet meer vreugd, maar hoe te voelen
haar aanstekelijke aanwezigheid.
Anderen te geven al wat ik heb
aan moed en opgewektheid.

Ik vraag u God, geen andere gift,
maar wijst gij mij de wegen
voor 't juist gebruik van de kostb're schat
eenmaal van u verkregen.

Leer mij beheersen ied're vrees,
de heil'ge vreugde smaken.
De vriend zijn die wij willen zijn
en uwe waarheidssprake.

Het zuiv're minnen, het goede zoeken,
te verheffen met al mijn kracht.
Alle zielen in harmonie doen leven
in vrijheids volmaakte pracht.

Florence May Holbrook

 

 

Het ware gebed

 

Het ware gebed betekent rijke, geestelijke nederigheid van het menselijk ik, dat zich een voorstelling vormt van wat onuitspreke­lijk groot is. Het is het verlangen te worden als de hemelse Vader, zoals Jezus het uitdrukte; het verlangen om een zoon van het god­delijke te worden. Het is bijna een bevel van de mens aan zichzelf om zich te verheffen en tot hogere dingen over te gaan, omhoog naar het goddelijke, waarvan een vonk in iedere mensenziel klopt. Als we ons op harmonische wijze verbinden met deze innerlijke hartslag, deze polsslag van het goddelijke en tot dezelfde trillings­frequentie komen, vernieuwt zich ons leven en ondergaan we een totale hervorming. We worden dan niet slechts mensen die om gunsten vragen, waardoor we onszelf verzwakken, maar we begin­nen onze eenheid te beseffen met het goddelijke. Langzamerhand worden we ons bewust van onze waardigheid die ons als een gewaad omhult. Welk bidden is edeler dan wanneer de zoon wil worden als zijn goddelijke ouder?

 

Zulk bidden is niet alleen een geesteshouding. Het is een levenswijze, een manier van leven die hem die zich daartoe aangetrokken voelt en haar volgt waardigheid schenkt, die zijn denken verrijkt met inzicht en hem in harmonie brengt met al wat leeft.

 

Hij bidt het best die al wat is,

van groot tot klein, het meest bemint.

 

Ja, want het betekent dat men n wordt met alles om zich heen. Het betekent eenvoudig dat men zijn bewustzijn langzamerhand verdiept, het elke dag iets uitbreidt zodat het iets meer van de omringende wereld opneemt, omvat en omsluit. Door zo te bid­den, te leven, te denken en te voelen groeit ons bewustzijn steeds meer, tot we op een dag in ons denken en voelen het heelal kun­nen omvatten. Dan zijn we niet langer gewone mensen; we zijn dan god-mensen

 

Zulk bidden brengt ons met alle dingen in aanraking. Het wekt eigenschappen in ons die tot nu toe latent zijn gebleven maar die nu de kans krijgen zich te ontwikkelen, te ontplooien, zich uit te breiden. En onder echt bidden verstaan we niet alleen het uitbrei­den van het persoonlijk bewustzijn om n te worden met het universele bewustzijn, maar ook het in praktijk brengen van wat we ervaren. En dat is een even grote vreugde: in praktijk brengen wat we verkondigen. Anders zijn we niet meer dan een tinkelend cimbaal en het dreunend lawaai van holle vaten - Vox et praeterea nihil, 'Een stem en verder niets'.

 

Maar wanneer men het bidden in praktijk brengt, versterkt men zijn eigen krachten door oefening. Wat uzelf hebt gevoeld, begint u in praktijk te brengen. U ziet hoe het licht van begrip opflitst in de ogen van anderen; er ontstaat een nieuwe en verborgen sympathie tussen de ene en de andere mens. Het is een nieuwe levenskracht. Deze manier van bidden is ook een levenswijze; het is tevens wetenschap; het is filosofie; het is religie. Waar we naar streven, waar we voor bidden is: een steeds ver­ruimend bewustzijn.

 

We beseffen dat die goddelijke geest waar we zo gemakkelijk over praten - omdat hij een intutieve gedachte vertegenwoordigt, een antwoord is op het innerlijk verlangen, op die onzegbare hon­ger in ieder normaal mens - slechts ons menselijk begrip is van iets dat nog wonderbaarlijker, nog grootser is en dat we nooit een einde kunnen bereiken; dat het groei is en vooruitgang en een zich eeuwig ontplooiende genialiteit van bewustzijn.

 

We hebben de draad van Ariadne, we bezitten de sleutel en we proberen die te gebruiken. Weet u wat die sleutel is? Godswijsheid. En weet u wat het slot is? Dat zijn wij zelf die deze sleutel hanteren. Door hem voor ons eigen bewustzijn te gebruiken, hem, al is het maar een klein beet­je, om te draaien, stroomt er magisch licht door de op een kier geopende deur; vanuit de onuitsprekelijke mysterin die daar zijn verborgen en opwellen uit de kosmische bron. Niemand kan er ooit een naam aan geven. Het is naamloos. Namen halen het alleen omlaag. Daarnaar streven, altijd en zonder ophouden - dat is bidden. Door zo te leven groeien we. Welk een hoop en vrede! Hoe groeit ons begrip als we uit onszelf, vanuit ons eigen bewust­zijn het einde van de draad van Ariadne hebben gevat. Dit proces van elkaar voortdurend opvolgende stadia van ervaring en groei noemen we inwijding.

 

Bron: Wind van de Geest - G. de Purucker

 

Gebed ( Max Heindel )

 

Wat is de esoterische houding ten opzichte van gebed, gezien in het licht van wat de Bijbel daarover zegt?

 

Antwoord:

Op de ene plaats schrijft de Bijbel ons voor zonder ophouden te bidden; elders wordt dit door Christus verworpen, waar Hij zegt dat wij niet degenen moeten navolgen die geloven dat zij verhoord worden wegens het gebruik van veel woorden. Er kan natuurlijk geen tegenstrijdigheid bestaan tussen de woorden van Christus en die van zijn discipelen. Wij moeten daarom onze ge­dachten over het gebed op zodanige wijze herzien, dat wij altijd mogen bidden, maar zonder veel woorden of verstandelijke uitdrukkingen.

 

Emerson zei:

Al waren nooit uw knien in bidden gebogen,

 toch gaan uw gebeden op naar den Hogen;

en of zij gevormd zijn voor goed of voor kwaad,

worden zij opgetekend en voor antwoord bewaard.

 

Met andere woorden: Elke daad is een gebed dat, onder de wet van oorzaak en gevolg, ons overeen­komstige resultaten brengt. Wij krijgen precies wat wij willen. Dit in woorden uit te drukken is onnodig. Maar aanhoudend handelen volgens een bepaalde lijn geeft aan wat wij wensen, zelfs als wij dat zelf niet beseffen. Na verloop van lange­re of kortere tijd, in overeenstemming met de intensiteit van ons verlangen, komt dat waar wij zo voor gebeden hebben.

 

Wat wij aldus krijgen of bereiken, is misschien niet wat wij werkelijk en bewust wensen. Feitelijk krijgen wij soms iets dat wij vaak liever niet willen hebben, iets dat een vloek is of een plaag. Maar de gebedshandeling heeft het ons gebracht en wij moeten het houden tot wij er op rechtmatige wijze van verlost worden. Als wij een steen omhoog gooien is de handeling of actie niet eerder voltooid dan nadat de reactie de steen op aarde heeft teruggebracht. In dit geval komt het gevolg zo snel na de oorzaak, dat het niet moeilijk is tussen beide verband te leggen.

 

Als wij echter de veer van een wekker opwin­den, wordt de veerkracht opgeslagen, totdat een bepaald mechanisme die losmaakt. Dan komt het gevold - het rinkelen van de bel - en al zouden wij de slaap der vergetelheid slapen, het gevolg, op het ontspannen van de veer, vindt desondanks plaats. Op dezelfde wijze zullen handelingen die wij vergeten zijn te eniger tijd hun resultaten afwerpen en dan wordt het gebed van de handeling beantwoord.

 

Er bestaat echter ook het ware mystieke gebed, het gebed waarin wij God van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, zoals Elia Hem ont­moette. Niet in het tumult van de wereld, de wind, de aardbeving of het vuur ontmoeten wij Hem, maar als alles stil is, spreekt de stille stem tot ons van binnenuit. De stilte echter die voor deze ervaring nodig is, is niet slechts een stilte van woorden. Zelfs de innerlijke beelden die tijdens de meditatie gewoonlijk aan ons voor­bijtrekken zijn er dan niet.

 

Ook zijn er geen gedachten, maar ons gehele wezen gelijkt een kalm, kristalhelder meer. Daarin spiegelt de godheid zichzelf. Wij ervaren deze eenheid, die communicatie, woorden of anderszins onnodig maakt. Wij voelen alles wat God voelt; Hij is ons nader dan handen en voeten.

 

Christus leerde ons te zeggen: "Onze Vader die in de hemelen is." Dit gebed is het verhe­venste dat in woorden kan worden uitgedrukt.

 

Maar het gebed waarvan ik spreek kan op het moment van eenwording zich uiten in n onuitge­sproken woord: "Vader". De gelovige, voor zover hij alleen bidt als hij daartoe werkelijk in de stemming is, gaat niet verder. Hij vraagt niets, want wat heeft dat voor zin? Heeft hij niet de belofte: "De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken"? Is hem niet gezegd eerst het Konink­rijk der Hemelen te zoeken, waarna alle dingen hem geschonken zullen worden? Zijn houding kan misschien het best begrepen worden als wij die vergelijken met een trouwe hond, die met stille toewijding naar het gezicht van zijn meester kijkt en zijn hele ziel in zijn liefdevolle blik legt. Op dezelfde wijze, alleen natuurlijk veel inten­ser, kijkt de ware mysticus naar de God binnenin hem en geeft zichzelf in woordeloze aanbidding. Op deze wijze kunnen wij zonder ophouden van binnen bidden terwijl wij als ijverige dienaren in de wereld bui ten werken. Want laten wij nooit vergeten dat het niet de bedoeling is dat wij ons leven verdromen. Biddend tot God binnenin ons moeten wij ook werken voor de God buiten ons.

Over bidden.

 

 

Een belangrijk onderwerp in het boek[1] is dat van het gebed. Naar Meyrinks opvatting kan een mens met het gebed twee kan­ten uit. Meestal is het gebed weinig meer dan een vrome wens, een pijl, die uit eigenbelang wordt afgeschoten. Zo'n gebed brengt grote gevaren met zich mee: het roept zekere krachten op, die de persoonlijkheid kunnen gaan overschaduwen, als antwoord op de zelfzuchtige roep die van het gebed uitgaat. In die zin wordt elk gebed verhoord.

De richting waarheen het gebed volgens Meyrink zou moeten gaan, is die van de eigen 'allerinnerlijkste' kern. Daaraan moet eerst de erkenning van deze geestkern zijn vooraf gegaan. Mey­rink zegt van deze erkenning, dat dit een van zwaarste offers is die een mens kan brengen. Zo'n gebed lijkt totaal niet op het re­guliere: het roept geen projecties op, en wordt gekenmerkt door volkomen onbaatzuchtige motieven. In De engel van het westelijk venster komt hij nog een keer op dit thema terug. 'Het gebed is een pijl in Gods oor; het is onweerstaanbaar als het treft. Treft het niet, dan valt de pijl weer naar beneden en wordt opgevangen door andere machten, die het gebed op hn wijze verhoren. Die andere macht wordt genoemd de engel Metatron, die op de drem­pel tussen boven en beneden wacht, 'de heer van de duizend ge­zichten'

Gustav Meyrink

[1] Het groene gezicht

 

 

Het heeft allemaal te maken met be­grijpen wat de essentie is van echt bidden.

Waarom kent elke reli­gieuze traditie een vorm van bidden?

Als God de enige, alweten­de, almachtige God is, waarom zouden we dan zijn hulp moeten inroepen of hem moeten aansporen iets bepaalds te doen?

 

Waar­om zou hij niet gewoon een aantal geboden uitvaardigen en ver­dragen opstellen, ons daarnaar beoordelen en rechtstreeks han­delend optreden wanneer dat Hem uitkomt, in plaats van wan­neer het ons uitkomt?

Waarom zouden we hem moeten vragen om op een bepaalde manier tussenbeide te komen?

 

Het ant­woord daarop is dat we, als we op de juiste manier bidden, God niet vragen iets te doen.

God inspireert ons ertoe om in zijn plaats op te treden en zijn wil op Aarde ten uitvoer te brengen. Wij zijn in deze wereld de afgezanten van het goddelijke.

 

Waarachtig bid­den is de methode die God verwacht dat we zullen gebruiken, het is een visualisatie waardoor we Zijn wil kunnen zien en die in de fysieke wereld kunnen verwezenlijken.

Zijn koninkrijk kome, zijn wil geschiede op Aarde zoals in de hemel.

 

Als je het zo be­kijkt is elke gedachte, elke verwachting die we hebben - alles wat we ons voorstellen dat in de toekomst kan gebeuren - een gebed waarmee we juist die toekomst creren.

Maar geen enkele ge­dachte, geen enkel verlangen en geen enkele angst is sterker dan een visie die op n lijn staat met het goddelijke.

 

Daarom is het je te binnen brengen van de Wereldvisie, en die in gedachten hou­den, zo belangrijk, want op die manier weten we waar we voor bidden, welke toekomst we moeten visualiseren.

 

Bron: Het tiende inzicht

- James Redfield

Gebed van Opperhoofd Yellow Lark, Lakota

 

O, Grote Geest,

Wiens stem ik hoor in de wind,

en wiens adem leven geeft aan heel de wereld,

Hoor mij!

Ik ben klein en zwak.

Ik heb je kracht en wijsheid nodig.

Laat mij mijn weg in Schoonheid afleggen, en laat mijn ogen altijd

de rood en paarse zonsondergang aanschouwen.

Laat mijn handen de dingen die jij hebt gemaakt met eerbied aanraken.

Laat mijn gehoor scherp zijn opdat ik je stem hoor.

Laat me wijs zijn, opdat ik de dingen die je me zou willen leren, kan begrijpen.

Laat me de lessen leren die je in iedere steen en ieder blaadje verborgen hebt.

Ik streef kracht na, niet om sterker te zijn dan mijn broeder of zuster,

maar om mijn grootste vijand mezelf te bevechten.

Laat mij altijd voorbereid zijn om je op te zoeken met schone handen en heldere ogen,

zodat als het leven wegebt, zoals de dimmende zonsondergang,

mijn geest zonder schaamte naar je toe kan komen.

 

 

AAN GOD

 

Gij, die mijn ziel haar vleugelen hergaf:

het zwanenkleed, eenmaal geroofd aan 't strand

­waarin ik opvlieg om met U te zijn

in 't licht geboorteland.

 

Gij hebt het al verlicht, van glas gemaakt,

en neemt de sluiers van onz'ogen af ­

Gij maaktet ons bereid tot Uwen dienst:

ik offer wat Gij gaf!

 

Nog was ik huiverig met U te gaan.

ai 't menselijke te laten achter mij ­

Gij zond Uw kracht, die ons verlangen heet,

en die bevrijdde mij!

 

Mijn hart is als een vloeiende edelsteen,

een diepe, rode, fonkelende gloed.

waarin ik U ontvang, die door mij heen

stroomt en aanbidden doet!

 

Ik ben een deel van uw onmeetlijk Hart,

uit U geboren en opnieuw vereend ­

dat voor een poos, naar Uwe ordening,

aan d' aarde was geleend!

 

Mellie Uyldert

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.


Ontsluit ons Uw goddelijk licht
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen
en begrijpen.


Allergenadigste en barmhartige God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensen verdeelt.


Zendt ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.

Amen

 

Hazrat Inayat Khan

 

 

AVONDGEBED

 

De avond is gevallen,

De dag gaat dood,

De bomen worden allen

Wonderlijk groot.

 

In de verte, in de landen,

Daar ligt wat goud,

De nacht maakt onze handen

Zo stil zo oud.

 

Schoonheid hebt gij ons leven

Eenmaal gekust,

Dan gaan wij t avond even

Zwijgend te rust.

 

C.S. Adama van Scheltema


 OM WATER

 

Moge mij schoon wassen

alle regenwater van de toekomst

 

mogen mij afspoelen

alle stortbuien van de komende eeuw.

 

Dat, op een goede dag,

ik op mijn hoofd krijg

de ene waterval na de andere.

 

Alle voorraden, die gij, hemel,

in uw mededogen hebt bewaard

voor steppe en woestijn:

geef maar aan mij.

 

Mogen ook de golven van de zee

over mij heen slaan

en zijn branding mij beuken.

 

Moge de wervelwind opsteken

en mij ontrukken vloer en dak

en alles wat ik om mij heen

verzameld heb.

 

Dat het zal wegwaaien

alle stofgoud en roest

waaronder ik ben bedolven.

 

Dan kome tot mij

die de bronnen slaat,

die alle water van de wereld

weet te vinden.

 

Hij moge van mij maken

een bron die zacht en vrolijk stroomt.

 

Dat ik mij geven mag

aan de wortels van het gras

en van de bloemen.

 

Huub Oosterhuis Dan zal ik leven

 


Gezegend is de nieuwe mens

voorbij de dood,

die in ons spreekt,

die in ons zucht en kreunt,

die in ons leeft

 

Jezus Messias.

 

Die zich gegeven heeft

zich nemen laat

die wordt gebroken

uitgedeeld van hand tot hand

als brood gegeten.

 

Gezegend jij, die klein of groot,

blind, angstig, tastend, bijna,

doet als hij. Gezegend jij

die, ongezien en ongeweten,

 doet als hij.

 

Gezegend wie

door angst gelouterd

aan de dood voorbij leven

 in het licht

opnieuw geboren.

 

Gezegend de onzienlijke

gezegend de verborgene

gezegend de levende dag,

  liefde die dorstig maakt

 licht dat ziende maakt.

 

Huub Oosterhuis Teksten voor uren alleen.

 

 

TIJD VAN LEVEN

 Tijd van vloek en tijd van zegen

tijd van droogte tijd van regen

dag van oogsten tijd van nood

tijd van stenen tijd van brood.

Tijd van liefde nacht van waken

uur der waarheid dag der dagen

toekomst die gekomen is

woord dat vol van stilte is.

 

Tijd van troosten tijd van tranen

tijd van mooi zijn tijd van schamen

tijd van jagen nu of nooit

tijd van hopen dat nog ooit.

Tijd van zwijgen zin vergeten

nergens blijven niemand weten

tijd van kruipen angst en spijt

zee van tijd en eenzaamheid.

 

Wie aan dit bestaan verloren

nieuw begin heeft afgezworen

wie het houdt bij wat hij heeft

sterven zal hij ongeleefd.

Tijd van leven om met velen

brood en ademtocht te delen ­

wie niet geeft om zelfbehoud

leven vindt hij honderdvoud.


 Huub Oosterhuis Teksten voor uren alleen

 

Moge ik een beschermer zijn

voor hen die onbeschermd zijn,

een gids voor hen die op reis zijn,

een vaartuig, een dam of een brug,

voor hen die de overkant willen bereiken.

 

Moge de pijn van elk levend wezen

volkomen worden gelouterd.

Moge ik de arts zijn en het medicijn,

verzorger van alle 'zieken' op aarde

tot allen genezen zijn.

 

Moge ik, zoals ruimte,

te samen met de overige elementen,

altijd het leven ondersteunen,

van alle ontelbare wezens.

 

En moge ik, totdat allen

van pijn verlost zijn,

de bron van alle leven zijn

voor alle wezens in alle werelden

die er in het universum zijn.

 

Shantideva - Uit het Tibetaanse boek van Leven en Sterven

Sogyal Rinpoche

 

 

OM VREDE

 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen

schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw

veel te laat heb ik jou lief gekregen.

 

Binnen in mij was je, ik was buiten

en ik zocht jou als een ziende blinde

buiten mij, en uitgestort als water

liep ik van jou weg en liep verloren

tussen zoveel schoonheid die niet jij is.

 

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,

door mijn doofheid ben jij heen gebroken.

Oogverblindend ben jij opgedaagd

om mijn blindheid op de vlucht te jagen.

 

Geuren deed jij en ik haalde adem,

nog snak ik naar adem en naar jou.

 

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,

honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,

heb jij doen ontbranden. En nu brand ik

lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

 

Huub Oosterhuis - Naar Augustinus: Belijdenissen 10.27

 

 

 

IK DROOMDE U

 

Ik droomde u van jongs af aan

mijn vader die mij draagt en kent.

Ik was nog niet gebaard in pijn ­

gij hield uw handen om mij heen.

 

Waar zijt gij, nu ik oud en wijs

niet weet hoe ik mij houden moet?

Dit heb ik over u gedacht:

zoals een man zijn kinderen draagt,

 

hen op zijn schouders tilt, en zingt,

en weet dat zij ontroostbaar zijn,

zo draagt gij mij en zingt mij toe

en stemt mijn ziel af op geluk

 

en laat mij vallen in de dood.

Hoe zou ik weten wie gij zijt.

 

Huub Oosterhuis Teksten voor uren alleen

 

 

De ploeger

 

Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,
ik sta in uwen dienst zonder bezit.
Maar ik ben rijk in dit:
dat ik den ploeg van uw woord mag besturen,
en dat gij mij hebt toegewezen
dit afgelegen land en deze
hoge landouwen, waar - als in het uur
der schafte bij de paarden van mijn wil
ik leun vermoeid en stil -
de zee mij zichtbaar is zover ik tuur.

 

Ik vraag maar een ding, kracht
te dulden dit besef, dat ik geboren ben
in 't najaar van een wereld
en daarin sterven moet.
Gij weet hoe, als de ritselende klacht
van die voorbije schoonheid mij omdwerelt,
weemoed mij talmen doet
tot ik welhaast voor u verloren ben.

 

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien...

 

Opdat, nog in de laatste voor,
ik weten mag dat mij uw doel verkoor
te zijn een ernstig ploeger op de landen
van een te worden schoonheid; eenzaam tegen
der eigen liefde dalend avondrood -
die ziet beneden aan den sprong der wegen
de hoeve van zijn deemoed, en het branden
der zachte lamp van een gelaten dood.

 

A. Roland Holst (1888-1976)

 


Ik geloof

 

Ik geloof
Dat er voor elke vallende regendruppel
een bloem bloeit
Dat er in de donkerste nacht
ergens een kaars oplicht
Dat er naar elke mens die verdwaalt
iemand zal komen om de weg te tonen
Dat boven de storm uit
het kleinste gebed wordt verhoord
Ik geloof dat iemand in het grote 'ergens'
elk woord hoort


Ik geloof dat verbeelding sterker is dan kennis
Dat mythe krachtiger is dan geschiedenis
Dat dromen machtiger zijn dan feiten
Dat hoop altijd triomfeert over ervaring
Dat lachen de enige remedie is voor verdriet
En ik geloof dat liefde sterker is dan de dood

 

Robert Fulghum
Uit: 'Alles wat ik beslist moet weten, heb ik op de kleuterschool geleerd'

 

Toon Hermans bidt.

 

Als ik .. .

 

Als ik alleen maar was,

een kop op een karkas,

had mijn bestaan geen zin,

goddank, zit er iets in.

 

Ik weet niet hoe het heet,

een ziel? een kern? een pit?

mijn moeder zei: 'Het is God,

die ergens in ons zit. . . '

 

Maar ik voel me soms zo leeg

en onze lieve Heer,

van wie mij werd verteld,

vind ik dan nergens meer.

 

Maar als ik op een dag,

wat naar de bloemen kijk,

dan denk ik telkens weer. . .

mijn moeder had gelijk!

 

 

Wens

 

Mijn liefste wens

opnieuw geloven in de mens,

niet altijd wijzen op zijn falen

maar duizend malen weer herhalen

dat hij een deel is van Gods plan,

daar wordt de wereld mooier van.

 

Leven

 

Het licht, de nacht,

het land, de zee,

'k heb er geen enkel aandeel in,

het was er al,

vr vr mijn tijd,

vanaf een eeuwenoud begin.

 

Niets heb ik zelfbedacht,

mijn vrouw niet, noch mijn kinderen

en niet mijn ogen en mijn oren en mijn stem,

geen bloem, geen vogel

heb ik zelf verzonnen,

ik weet het zeker, alle leven komt van Hem.

 

 

Licht en donker

 

Toen sprak Hij zacht

'het worde licht'

en dat was het begin,

heel dikwijls sta je er vierkant naast,

maar soms ook middenin.

 

Je voelt Zijn licht zo duidelijk

als viel het op je huid

en dan opeens - zo hoort het ook,

dan gaat weer alles uit. . .

 

Want ook het donker komt van Hem

en elke wisseling,

ik weet al dat ik schreien zal,

als ik een liedje zing.

 

 

Gebed

 

Is het mijn schuld

dat ik niet dichter bij U kom?

Breek mij dan, Heer

en buig mij om.Een luisterend verlangen

naar verbinding met het Al

 

Een last

die niemand dragen wil

maar desondanks wordt meegetorst

zolang een mens op aarde leeft

 

Een schreeuw van eenzaamheid doorklieft het hart

van hen die afgesloten zijn van vrijheid

naar de wereld om hen heen

 

God

red mijn liefde

 

Help mij ZIJN

 

Harm Wagenmakers.

 

 

Keltisch gebed om zegen

Zegen voor mij, o God
    de aarde onder mijn voeten.
Zegen voor mij, o God
    de weg waarop ik ga;

Zegen voor mij, o God
    wat mijn verlangen zoekt,
        U die in eeuwigheid bent,
    zegen voor mij mijn rust.

Zegen voor mij datgene
    waarop mijn geest zich richt,
Zegen voor mij datgene
    waarheen mijn liefde gaat;

Zegen voor mij datgene
    waarop mijn hoop zich stelt,
        O Gij Koning der koningen,
    zegen voor mij mijn oog!

- auteur onbekend -


Lied aan het Licht 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.


Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

 

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.


Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

 

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.


Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft


Huub Oosterhuis

 

 

Ochtendgebed van Franciscus van Assisi

 

God van mijn hart, God van mijn begrip.

In de stilte van deze aanbrekende dag

vraag ik u om vrede, wijsheid en kracht.

 

Vandaag wil ik de wereld zien met ogen vervuld van liefde.

Vandaag wil ik geduldig zijn,  vol begrip

zachtmoedig en wijs.

Wil ik, verder reikend dan uiterlijke schijn,

uw kinderen zien zoals u hen ziet

en zo slechts het goede in ieder zien.

 

Sluit mijn oren voor elk laster.

Bewaar mijn tong voor iedere vijandigheid

Mogen alleen weldadige gedachten

in mijn geest aanwezig zijn

en moge Ik zo vriendelijk en blijmoedig zijn

dat allen die mij naderen,

Uw aanwezigheid aanvoelen.

 

Bekleed mij met Uw schoonheid,

God van mijn hart

en ik zal heel de dag van U getuigen.

 

 

Wij lopen vooruit

 

Wij lopen vooruit
op wat nog niet is
wij spelen in
op uw toekomst
zeggen en zingen
alles is goed
wat Gij hebt gemaakt
langzaam en moeizaam
in hoop en vrees
werken wij uw belofte uit
bouwen wij
aan een stad van vrede
de nieuwe schepping
waar Gij ons licht zijt
alles in allen.

Geef ons de kracht daartoe
breng ons tot een
gelukkig einde
God.


Huub Oosterhuis bid om vrede


 

Een lofzang van Hermes

 

Wie zou u te hoog of naar uw waarde kunnen loven? Waarheen zal mijn oog zich richten voor mijn lof? Omhoog, omlaag, naar binnen, of naar buiten?

Er is geen weg, geen plaats geen enkele schepsel, dat buiten u gelegen is:

alles is in u, alles is uit u.

Gij geeft alles en gij neemt niets, want gij bezit alles, en er is niets dat u

niet toebehoort.

 

Wanneer zal ik u lof zingen?

Want het is onmogelijk uw uur en tijd te grijpen.

 

En waarom zou ik u lof zingen?

Om hetgeen gij geschapen hebt, of om hetgeen gij niet geschapen hebt? Om hetgeen gij geopenbaard hebt, of om hetgeen gij verborgen hebt gehouden?

 

En waarmee zou ik u lof zingen?

Alsof iets mij toebehoorde! Alsof ik iets eigen bezat! Alsof ik een ander was dan gij!

 

Want gij zijt alles wat ik maar kan zijn. Gij zijt alles wat ik maar kan doen.

 

Gij zijt alles wat ik maar kan zeggen.

Gij zijt alles, er is niets dan gij.

 

Zelfs dat wat niet bestaat, zijt gij.

Gij zijt alles wat geworden is, en alles wat niet geworden is. Gij zijt geest, als gij door de geestziel wordt aanschouwd.

Vader, als gij het wereld-al gestaltenis geeft.

God, als gij u als actieve, universele kracht openbaart.

De goede, omdat gij alle dingen gewrocht hebt.

 

Het ijlste der materie is lucht. Het ijlste van de lucht is de ziel. Het ijlste van de ziel is de geest. Het ijlste van de geest is God

 

 

Het gebed

 Julie Chimes. (uit: Verdwaald in het paradijs)

 

Ik bid dat we, als menselijk bewustzijn, voldoende kun­nen ontwaken

om te zien dat ieder moment een lief­devolle bedoeling heeft.

Ik bid dat we ons groot genoeg kunnen voelen om uit te

stijgen boven het bange 'ikje' van onze ego's.

 

Ik bid dat we ons met vreugde al onze mooiste dromen

mogen herinneren die we ooit gedroomd hebben.

Ik bid dat we de kracht mogen vinden om de vloedgolf

van liefdesenergie die door het universum vloeit uit te

surfen.

 

Ik bid dat we dapper genoeg zullen zijn om van moment

tot moment onze innerlijke waarheid te verwoorden.

Ik bid dat we in staat zullen zijn onze harten en armen te

openen zodat alles in en uit kan vloeien.

 

Ik bid dat we zonder te oordelen in de ogen van de ander

kunnen kijken, en tegelijk ook liefdevol naar onszelf

kunnen kijken.

 

Ik bid tot Al Wat Is dat we voldoende zullen openstaan

om de boodschap van oneindige liefde in ons op te

kunnen nemen.

Ik bid dat we zullen weten wie we zijn en dat uitstralen.

 

 

Mijn gebed

 Dc Lewis

 

Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'k Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek

 

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit
Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid
'k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek
Ik kom alleen maar hier voor de muziek

 

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week
Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek
Als je alleen bent Heer, zonder publiek
Nou dan geniet je meer van de muziek

 

Ik had 'n rotdag Heer, 't lukte niet best
'k Werd door collega's Heer, ook nog gepest
't Komt door 't orgel Heer, door uw trompet
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed

 

 

Het Zonnelied

 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U te noemen.

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.

Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt,
schitterend, kostbaar en mooi.

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen
en kruiden voortbrengt.

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen
die vergiffenis schenken door uw liefde
en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig zij die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond.

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontsnappen kan.
Wee hen die sterven in doodzonde.


Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

 

 

Gij bad op enen berg...

 

Gij bad op enen Berg alleen,
en Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla.

En arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O leer mij, armen dwaas,
hoe dat ik bidden moet.

guido gezelle

 

 

Wees Lief voor mij

 

 Hebt Gij geen ander kruis voor mij
dan 't kruis dat alle dagen
zo zwaar mijn schouders drukt,
onbuigzaam, hard,
onruilbaar en langdurig?

Hebt Gij geen ander kruis voor mij
dan veel te lange dagen pijn
en eindeloos donkere nachten
van rusteloos bekommerd zijn
of het ooit beter wordt?

Hebt Gij geen ander kruis voor mij
dan al wat ik aan zorgen draag
ten bate van een ander?
Mijn laatste brood en al mijn tijd
heb ik al weggegeven.
Mij resten niets dan kruimels.

Hebt Gij de kleine kruisen
aan anderen toebedeeld
en 't zware op mijn rug gelegd
en moet ik dan geloven
dat Gij mijn maat en draagkracht kent?

Leer mij dat te geloven
en zonder bitterheid
mij voor Uw wil te buigen
en geef mij in mijn onvermogen
geduld, aanvaarding en volharding.

Leer mij de liefde
die tot het einde toe volbrengt
wat Gij over mijn leven droomt
en zelf hebt voorgeleefd
tot Gij gestorven zijn.

Als Gij niet van mij wijkt
zal ik gebogen verder gaan
en niet meer klagen.

Wees lief voor mij,
ik heb een kruis te dragen.

 

Marcel Weemaes

 

 

Onze Vader. 

 

Vader, waar U ook bent, U bent overal.
Uw naam is Liefde,
Uw naam is Kracht
Uw naam is Thuis-zijn.
Vader, ons huis is bij U.
Uw naam is heilig, eeuwig.
Uw Rijk is overal, Uw rijk is in ons.

Geef ons inzichten in Uw Liefde.
Help ons om anderen te vergeven,
opdat wij ook onze eigen tekortkomingen zullen zien.
Vader geef ons inzichten,
help ons op weg naar U
en verlos ons van het negatieve.

Vader geef ons de kracht
om naar Huis te gaan

 

 

Godsverlangen.

 

Uit: Een blik in het Hiernamaals Deel II

 

En en ondeelbaar, groot is God.
In Hem berust ons aller lot.
Hij is in Liefde om ons heen.
Wie Hem niet kent, is wl alleen.
Groot is het Licht, dat van Hem straalt
En op de mensen nederdaalt;
Op ieder, tot op 't kleinste wicht.
Houdt brandende dat heerlijk Licht.
En als 't tot vlam wordt in uw leven,
Dan is er bij het eind' geen beven.
Dan wordt uw geest, met groot verlangen,
Hiernamaals blij door God ontvangen.
Leeft allen, broeders, die dit leest,
Om n te worden met Gods Geest.

 

 

 

Licht uit Licht

 

Hein Stufkens

 

Naamloos ben je,
licht uit licht -

onzichtbaar,
onbreekbaar.

Mijn eigen ziel,
mijn eigen gezicht

noem ik je ongezien
en onvindbaar vaak.

Als ik je zoek
ben je nergens,

en ook daar
ben je.

 

 

Laatste gebed van een Joods slachtoffer in een Duits vernietigingskamp

Heer God,
Als U zult komen in Uw glorie,
Denk dan niet alleen
aan de mensen van goede wil.
Denk ook aan de mensen van slechte wil.
Maar denk dan niet aan hun gruweldaden.
Denk aan wat die daden
aan vruchten hebben opgeleverd:
bij sommigen geduld,
bij anderen moed.
Denk aan de kameraadschap,
aan de deemoed, de zielegrootheid en de trouw
die wij aan hen te danken hebben.
Heer God,
Geef dat de vruchten die wij hebben voortgebracht
hun eens tot redding mogen zijn.bron: Dit gebed werd gevonden op een stuk inpakpapier bij het ontruimen van een kamp. Het verscheen in een krantenartikel van de hand van Hein Stufkens (Meer mededogen, minder Tsjakka) in het Algemeen Dagblad van 21 december 1998.

 

 

 

God, Uw Geest doordringt
heel de schepping.
Als ik de sterren aan de hemel zie,
Uw immense schepping bewonder,
dan merk ik Uw heilige aanwezigheid.

Als ik in de stilte de binnenkamer
van mijn hart aanschouw,
dan weet ik dat U daar bent.

Leer mij mijn koude intellect los te laten
opdat er ruimte voor Uw Geest zal zijn
en ik zal verstaan dat U in een
kinderlijk vertrouwend hart
mij het meest nabij bent.

Dat ik mag leren vertrouwen
op de leiding die zich in zachte tonen
meedeelt aan mijn ziel.

Amen

uit: Verwachting (stichting de Heraut)

 

 

 

Leer ons nederig te zijn
zodat wij weten dat wij het
op eigen kracht niet kunnen.

Leer ons dat wij de volheid
van Uw wezen niet
omvatten kunnen.

Verlos ons van de angst
die de grootheid van Uw wezen
in dogma's vangen wil.

Laten wij ons in overgave openen
voor Uw Licht, zodat wij weten
dat wij Uw kinderen zijn.

Amen.

 

uit: Verwachting (stichting de Heraut)

 

 

 

Gebed om MOED


Ik vraag u niet om vreugde en geluk
Hoewel ik er naar verlang met heel mijn wezen
Ik weet te goed de zoetste vrucht breekt stuk
En er zijn wonden die nooit meer genezen
Ik tracht te zeggen wat gij doet is goed
Maar geef mij toch een heel klein beetje MOED

Ik vraag niet om een leven zonder strijd
De vrede is het waard ervoor te vechten
Als in mijn hart maar groeit die zekerheid
Dat ik mij door alles meer aan u ga hechten
Want als ik bij u ben is alles goed
Maar geef mij toch een heel klein beetje MOED

Ik vraag u niet dat ik begrijpen mag
Waarom gij mij deze weg hebt gewezen
Mijn denken is verward en elke dag
Brengt nieuwe twijfel doet opnieuw mij vrezen
En toch geloof ik gij maakt alles weer goed
Maar geef mij alstublieft een heel klein beetje MOED

 

Gerrit Kloos

 

 

 

Voetafdrukken.

 

 Hanne Roelandt

 

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.


Wij liepen samen door het leven en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee:
de Heer liep aan mijn hand.


Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar, waar 't juist het moeilijkst was,
maar n paar stappen staan...


Ik zei toen: 'Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had;
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad....'


De Heer keek mij toen vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve kind, toen 't moeilijkst was,
toen heb ik jou gedragen!'

 

 

 

Het Aramese Jezus-gebed


(het Onze Vader - uit het Aramaaes vertaald door Bram Moerland)


Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering om al wat is.
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig,
vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

 

 

 

Elk kloppen van mijn bloed is een gebed

Elk kloppen van mijn bloed is een gebed,
Wanneer 'k de handen samen-vouwend smeke
Om n, Onkenbaar Wezen! - n, n teken
Van U, mijn God, mijn Enge Heer, Die let

Op elke daad, gedachte of woord, o Het
Aller-aller-onkenbaarst Zijn, die 't weke
Bewegen mijner ziel hebt doorgekeken,
Hoe het zich-zelf in zich-zelf steeds verzet, -

O God, mijn God, Gij zijt wel gans-almachtig,
Schoon 'k niet begrijp hoe 't slechte kan op de aard zijn,
Maar Gij zijt God, God-zelf, voor Wie ik, krachtig

Mens, door Uw Wil, deemoedig buig in prachtig
Vernederen mijns-zelfs in diep-vervaard zijn.
O! 't echte slechte nimmer kan iets waard zijn.

Willem Kloos

 

 

 

hulp vragen
 
 Soms ben ik teleurgesteld
Teleurgesteld in het leven
Ik voel me dan uitgeteld
enleegte overvalt me even.
 
 Dan bid ik weer tot de heer
Jezus Christus is zijn naam
Til me op nog een keer
Want zelf zelf kan ik het niet aan
 
Liefde is de hoogste kracht
Die ik me eigen dien te maken
Zodat ik sterk word en zacht
En door die liefde zal ik ontwaken
 
Lieve heer, help mij lopen
Op het pad dat u hebt getoond
Maak mijn duisternis even open
Zodat het licht weer in me stroomt
 
Dank U !!!!!!!

 

 Giel Heijmans

 

 

O God

nu ik weet heb van cellen,
plasma en glucosen,
en hoe het leven klopt in
euglena, wieren, galaxien,
en het tere embryomembraam van mensen,
kan ik U nog moeilijk zien
als een goedig vadertje:
het moet wel iets heel anders zijn
als Jezus U de Vader noemt.

ik staar de wereld aan,
haar leed en boosheid,
en haar niet te stelpen hunker
naar dat wat goed moet zijn.
zijt Gij niet haar huivering, haar heimwee,
telkens wanneer het mensen toch gelukt echt lief te hebben?

neen, ik vraag U niet in mijn plaats problemen op te lossen
ik eis geen twee-plus-twee-bewijs
laat mij maar zoekend en verlangend,
als mens in uw mysterie staan
en kunnen liefhebben.

want dit is mijn geloof
dat Gij U in de liefde
toch eens kenbaar maken zult.
ik weet dat Gij daar zijt,
dat Gij daar wel mot zijn,
groot Leven, Liefde.

 

Roept God een mens tot leven
wie weet waarom en hoe
hij moet zichzelf prijs geven
hij leeft ten dode toe.

Gods woord roept door de tijden
 zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide
het moet de zee ingaan.

geroepen en verzameld
uit dood en slavernij
gedoopt in woord en water
dat volk van God zijn wij.

wij werden nieuw geboren
toen de mens Jezus kwam
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd
zijn wij met Hem begraven
 verrezen voor altijd.

gestorven voor de zonde
 in Jezus' bloed vereend
en met elkaar verbonden
 levend voor God alleen.

wie Jezus' kelk wil drinken
en zijn doop ondergaan
 zal in de dood verzinken
en uit die dood opstaan.

hij zal zijn leven geven
hij maakt zichzelf tot brood
hij sterft en anderen leven
 hij overleeft de dood.

Huub Oosterhuis
'Bid om Vrede'

 

Het laatste woord
 

God heeft het eerste en het laatste woord
 het eerste is het licht waardoor wij leven,
het laatste is nog donker en wij beven
bij de gedachte dat het wordt gehoord.
 

Tot aan het einde duurt het raadsel voort.
De spiegel die wij houden opgeheven
 weerspiegelt slechts het licht waarin wij leven,
 maar God verbergt voor ons zijn laatste woord.
 

Zal niet het laatste als het eerste zijn?
God zal het donker wegdoen van het licht
tot een gerecht gericht voor al wat leeft.
 

Hij maakt geen onderscheid van groot en klein,
want al wat leeft staat recht in zijn gedicht
en neemt geen eind als Hij gesproken heeft.
 

Muus Jacobse

 


 

Een mens te zijn op aarde

 

een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden, die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

 

een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
 een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

 

een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de daden en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

 

een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde, de duivel wederstaan.

 

G. van der Graft

 

 

LIED

 

Ontneem mij alles, wat gij wilt,
Ontneem mij geld en goed,
Ontneem mij steun en hulp en trouw,
Ontneem mij vreugde, ontneem mij hoop,
Ontneem mij zang en lied:
Ontneem mij alles, wat gij wilt,
Maar slechts de liefde niet.

De liefde is leven op deez aard,
De liefde is kracht en moed,
De liefde is hoop en vreugde waard,
De liefde is geld en goed.
De liefde is steun en hulp en trouw,
De liefde is zang en lied:
Ontneem mij alles, wat gij wilt,
Maar slechts de liefde niet.

Ontneem mij 's levens minste goed,
En 's levens kortste rust,
De laatste straal van levensmoed
En vonk van levenslust.
Ontneem mij de allerkleinste hoop
En 't allerlaatste lied:
Neem alles, wat ik heb op aard,
Maar slechts de liefde niet.

Uit de bundel: 'Gedichten' [1878]
Hendrik Muller  Amsterdam  1855 Den Haag 1927

 

 

 

Gedenk mij in uw gebeden!
Gebeden hebben kracht:
Zij komen als stralen gegleden
door onzen nacht.

 

Gebeden zijn gedachten
Gedrenkt met innigheid
Gevormd in zuivere zachte

Ootmoedigheid.

 

Hun mild-bewogen vrede
Geneest de eenzame pijn,
Gedenk mij in uw gebeden,
opdat ik geheeld moge zijn.

 

uit: Verworvenheden. Henriette Roland Holst

 

Zo hoog als de hemel

 

Psalm 103 : 11

 

Ik zou zo graag, Heer, alles aan U zeggen

over mijn angst en mijn bezorgdheid, mijn verdriet,

 gewoon maar alles vr U willen leggen

en vragen: "Heer, hoe moet dat nou? Ik weet het niet."

 

'k Zou mijn gedachten, die onrustig dwalen,

een ogenblik tot stilstand brengen in mijn hoofd;

maar 'k vind geen rust, al zeg ik honderd malen:

 "Zo ik niet had geloofd, mijn God, niet had geloofd

 

Ik wil nog steeds mijn eigen weg bepalen

en bidden of U goedkeurt wat ik zlf besloot;

ik wil niet, dat een ander moet betalen

voor wat ik schuldig ben. Hoe raak ik uit de nood?

 

Als ik dan helemaal ben vastgelopen,

geen weg terug kan vinden door de duisternis,

hoor ik Uw stem: "Blijf op Mijn liefde hopen

die machtig, als de hemel boven d'aarde, is!"

 

Nel Benschop Hemel-hoog & Aarde-diep

 

 

Onze Vader

 

O god,
Onze vader
Die in hem zelf zijt
Alom-ondervinding
Is uw identiteit.
U hebt ons gegeven
Overweldigende openbaringen
Van uw volmaakte kennis,
Uw volmaakte wijsheid,
Uw volmaakte betrokkenheid,
Uw volmaakte bevoegdheid,
Uw volmaakte liefde en erbarmen,
Uw volmaakte vergeving, ingeving en aangeving,
Uw volmaakte inspiratie-geving,
Uw volmaakte evolutionaire scherpzinnigheid,
Uw volmaakte macht, wil, initiatief,
Uw volmaakte tijdopname van alle verwerkelijking.
Aan u, goede god,
Behoort de enige en volledige glorie!
Gij zijt d universele betrouwbaarheid
De eeuwige betrouwbaarheid zijt gij.
Wij danken u met heel ons hart, onze ziel, en onze geest
Amen.

 

BUCKMINSTER FULLER

 

 

Licht

 

Stralende morgen

de vredige straat

het huis dat daar staat

de steen door de ruit

 

de hand die hem gooit

 

ravage in de kamer

omgeschopte tafel

het kind dat daar zit

in het licht

 

en het licht dat niets doet

dan er zijn.

 

 

Huub Oosterhuis


 

 

Huub Oosterhuis

Zijn 'Heilige Tekst'

Wie

Onbegonnen naam onnoembaar wie
laag of hoog in welke aarde-uithoek wie?

Hemel majesteitelijke mantel
fonkelende myriaden
wie?
Die uit de mond van kinderen
een sterkte bouwt, een burcht van zangen
waar zij hun schenders ontkomen,
die.

Als ik de hemel schouw,
zon maan sterren daar gewrocht:
wie zijn wij dan
dat aan ons gedacht zou worden,
mens wie ben je dat je wordt geweten.

Godendochters zijn wij en zonen
gekroond met onzienlijke kronen,
in verfijnde lichamen gekleed.

Heel de aarde uitgespreid aan onze voeten
tot in de verste verten, dat wij haar behoeden.
Kudden schapen, stoeten vee
met de beesten in het wild tezamen
vogels langs de hemelbanen
vissen flitsend langs de lanen van de zee.

Onbegonnen naam onnoembaar jij
wie jij
laag of hoog in welke aarde-uithoek jij
wie jij?

Psalm 8, vrij

 

 

 

 

 

                             

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL