Alternatieve Therapie

Citaat over Paranormaal Genezen - Citaat over de Kracht van Liefde

macrobiotiek - reiki - kinesiologie - magnetiseren - aura en chakratherapie - Chinese geneeswijzen en acupunctuur - regressietherapie - Gezondheidstips -

 

 

 Citaat over paranormaal genezen. uit:

 'Op de grens van twee werelden'

Door W.A.H Mulder Schalekamp.

Wanneer wij onze handen uitsteken om iemand van ziekten of kwalen te genezen, dan is het onze plicht om hulp te vragen aan Hem die ons beloofde: ‘wat gij in Mijn Naam uit doen, het zal u gegeven worden.’

 

Ook hier helaas vindt men de paranormale genezer, die dat helemaal terzijde heeft geschoven en misschien onder een wetenschappelijk geschoold inzicht, rustig verklaart met natuurlijke krachten begaafd te zijn.

 

Ik wil dit echter graag van deze plaats tegenspreken, omdat ik de paranormale genezing nooit anders kan zien dan een Gebedsverhoring, die mede door onze handen tot stand is gekomen. Het ene is dus niet te scheiden van het andere, want tijdens het gebed zullen mijn handen gezegend zijn.

 

Waarom toch moet de moderne mens zo twijfelen aan alles wat ons door de bijbel omtrent Jezus is geleerd. Waarom zegt men steeds weer opnieuw:’Dat gebeurt heden ten dage niet meer, dat gebeurde alleen maar toen Jezus op aarde wandelde.’

Onze ondervindingen zijn tegenovergesteld. Meerdere malen werden zieken, die geen enkel middel tot genezing meer konden vinden bij de paranormaal begaafde genezer gebracht, waar de genezing, dikwijls ondersteund door bijna vergeten geneeskrachtige kruiden, wèl tot stand kwam. De paranormaal begaafde genezer zal misschien niet bidden voor hij zijn werk aanvangt, al weet ik dat zeer velen, evenals ikzelf, dat wel doen, maar in het wezen van iedere genezer ligt het Geloof aan de ontvangen gaven verankerd.

(…)

In ieder geval is het Geloof in God bij de paranormale genezer niet weg te denken, Al scheiden sommige van hen hun gaven en hun geloven, zij beseffen dat zij putten uit een nooit opdrogende bron.

 

Wij zijn op de weg geplaatst van de discipelen van Jezus. Aan hen werd het erfgoed overgedragen met de woorden: ‘Wat gij zult doen in Mijn Naam, het zal u gegeven worden.’

Er werd bepaald niet door Jezus aan toegevoegd: ‘Zolang gij leeft zal dit aan u gegeven zijn… punt… uit’

Jezus wist immers, dat na zijn discipelen anderen zouden komen om Zijn Licht verder te dragen en de Leer van Jezus, als nieuwe wijn in een nieuwe wijnzak zouden behouden.

 

Door aan Zijn volgelingen de gave over te dragen, opdat zij Zijn werk zouden kunnen voortzetten, verkregen de leerlingen van Jezus de helderziende gaven en de mogelijkheid tot het genezen van zieken en gebrekkigen. Hun werk werd daardoor ondersteund en bracht de grootste twijfelaar tot geloven.

Op hun beurt gaven zij het werk door aan anderen, die hen moesten vervangen; niet zoals men een mandje appelen doorgeeft, maar door het bewust maken van de gaven die het erfgoed van Jezus uitmaakt.

 

De mens is zó ver afgedwaald in de 20 eeuwen die daartussen liggen, dat hij zich nog nauwelijks een voorstelling kan maken van de kracht die de Mens Jezus heeft bezeten.

 

Dragers van Zijn erfgoed, werden trawanten van de duivel en men zou goed doen om de bijbel eens heel zorgvuldig te lezen; niet om deze wetenschappelijk te verklaren, maar in de eenvoud van hart zal men tot allerlei ontdekkingen komen die leiden tot de overtuiging dat Jezus Zijn Leven en Overwinning heeft gegrondvest op Zijn Krachten en Woorden die de toenmalige mens slechts ten dele begreep. In dat opzicht zijn wij niet ver gevorderd.

 

De Kracht van Liefde

 

Een citaat uit Serving Humanity door Alice Bailey/Djwhal Khul

 

In dienstbaarheid leert de mens de verborgen betekenis van de Kracht van Liefde kennen. Omdat hij geeft, ontvangt hij; hij leeft zijn leven in zelfverloochening en de rijkdommen van de hemelen stromen naar hem toe; hij geeft alles en is vervuld; hij vraagt niets voor zichzelf en is de rijkste man op Aarde.

Liefde in Genezing

 

Allen die als magnetische centra in de wereld staan, moeten in overeenstemming met het licht dat in hen is met de mensen werken, om ze tot steun te zijn, ze te helen en ze bij te staan in het proces waarin ze de nodige zaken bijstellen en zich juist afstemmen. Door niets zou je je tegen moeten laten houden in dergelijke dienstverlening, zelfs niet door het besef van je beperkingen en je onwetendheid. Doe alles wat je kunt om mensen aan te moedigen en bij te staan, om ze te wijzen op onwenselijke attitudes, om een einde te maken aan onjuiste levenswijzen, en verander, voor zover je er zicht op hebt en zo goed als je kunt, de gebrekkige psychische manieren waarop jij en anderen zichzelf uitdrukken. Onthoud evengoed dat je huidige beste kunnen in het niet valt bij je toekomstige mogelijkheden, en blijf altijd bereid om je standpunt te veranderen als je een hogere en betere weg wordt gewezen. Maar wat boven al het andere in het leven prioriteit moet krijgen is dit; geef een ieder die je hulp vraagt alle liefde die je in je hebt, want liefde bevrijdt, liefde past zich aan en vertaalt, en liefde heelt, op alle drie de niveaus (fysiek, astraal, mentaal).

* * *

Het belangrijkste verschil tussen ziele-energie en persoonlijkheidskracht, zoals het wordt toegepast bij genezing, vinden we in de toepassing en de uitdrukking van liefde. Persoonlijkheidskracht is emotioneel, vol gevoelens, en wanneer deze kracht gebruikt wordt is de persoonlijkheid zich voortdurend bewust van zichzelf als de genezer, als het dramatische centrum op het toneel waar zich twee spelers bevinden, de genezer en degene die genezen moet worden. Ziele-energie daarentegen werkt onbewust en ‘wordt gebruikt’ door diegenen die in contact staan met hun ziel en die consequent niet in zichzelf gecentraliseerd staan; ze staan niet op het toneel, als ik het zo mag zeggen, maar zijn volledig in beslag genomen door de groepsliefde, groepsactiviteit en het groepsdoel. Laat daarom ware liefde in stilte, gelatenheid, kritiekloosheid en standvastigheid je doel zijn, en tevens de kwaliteit van je groepsleven. Als er dan bepaald werk te doen is, zal de groep werken als een eenheid, slechts met harten en geesten.

* * *

Liefde is geen emotie of sentiment; het heeft niets te maken met gevoelens (dit is een vervorming van ware liefde). Liefde is het vaste voornemen om te doen wat het beste is voor de hele mensheid of voor de groep (als het grotere concept buiten je mogelijkheden valt), in een uiterste  opoffering en overgave, wat ook de persoonlijke kosten mogen zijn. Alleen diegenen die hun medemens waarlijk lief hebben kunnen de essentie hiervan duidelijk zien, en ze begrijpen de onvermijdelijkheid van bepaalde stappen die genomen moeten worden om de huidige heerschappij der verschrikkingen te eindigen, en zo de nieuwe heerschappij van gelijkheid in te luiden.

 

Macrobiotiek.

De voorwaarden voor een goede gezondheid volgens OHSAWA

 

1e GEEN VERMOEIDHEID (5 punten)

 

U moet u niet vermoeid voelen. Als u kou vat wil dat zeggen dat u uw conditie jarenlang door vermoeidheid hebt ondermijnd. Zelfs al wordt u maar eens in de tien jaar flink ver­kouden, dan nog is dat een slecht teken, want de dieren zijn er vrij van, zelfs in landen met een zeer koud klimaat. Wat dus wil zeggen dat het kwaad diep geworteld zit. Als u bijtijden tegen uzelf zegt: ,dit is te moeilijk' of ,dat is onmogelijk', of ,ik ben tot dit of dat niet in staat', dan toont dat de graad van uw vermoeidheid, want als u werkelijk goed ge­zond bent moet u de grootste moeilijkheden kunnen overwinnen met de vasthoudendheid waarmee een hond een konijn achtervolgt. Als u niet probeert telkens grotere hindernis­sen te nemen bent u een défaitist. Men moet zich in het onbekende durven storten en hoe groter de hindernissen zijn, des te groter is de vreugde van de overwinning. Deze houding is een teken van het afwezig zijn van vermoeid­heid - de oorzaak van alle kwalen - en u kunt deze gemakkelijk bestrijden, zonder medische hulpmiddelen, wanneer u de macrobiotische methode voor verjonging en een lang leven goed in praktijk brengt.

 

2e GOEDE EETLUST ( 15 punten)

 

Wanneer u niet elk soort natuurlijk voedsel met plezier en gevoelens van dankbaarheid aan de schep­per kunt nuttigen, dan hebt u gebrek aan eet­lust. Als daarentegen een simpele hap bruin brood of ongepelde rijst u goed smaakt, dan hebt u een goede eetlust en spijsvertering. Een goede eetlust betekent een goede gezondheid; zij brengt bovendien een grotere seksuele prik­keling met zich mee. De seksuele behoefte en de harmonieuze bevrediging daarvan is een van de essentiële voorwaarden voor een gelukkig leven. Als een man of vrouw geen seksuele

prikkels of genoegens kent, komt dat omdat hij of zij de wet van het leven, van Yin en Yang, niet kent. De overtreding van deze wet uit onwetendheid kan alleen maar leiden tot ziekte en mentale gebreken. Puriteinen zijn impotent en haten daarom alle seksualiteit; wie verbitterd en innerlijk ontevreden is, bereikt nooit het koninkrijk der hemelen.

 

3. DIEPE SLAAP (5 punten)

 

Wanneer u praat in uw slaap of als u zwaar droomt, slaapt u niet goed. Wanneer daarentegen 4 tot 6 uur slaap u volledig verkwikken, wil dat zeggen dat u goed slaapt. Als u niet in staat bent 3 of 4 minuten nadat u uw hoofd op het kussen hebt gelegd, in te slapen, onder welke omstandigheden en op welk uur van de dag dan ook, komt dat doordat uw geest niet ge­heel vrij is van angst. Als het u niet lukt wakker te worden op een door u vóór het slapen gaan vastgesteld tijdstip, wil dat zeggen dat uw slaap niet volmaakt is.

 

4e GOED GEHEUGEN (10 punten)

 

 Als u niets vergeet van wat u gezien of gehoord heeft bent u in het bezit van een goed geheugen. De capaciteit om te onthouden neemt toe met de leeftijd. Wij zouden wel heel ongelukkig zijn, als wij ons de mensen die ons hebben geholpen niet konden herinneren, en zonder een goed geheugen zouden wij weinig anders zijn dan een .computer. Zonder geheugen ook kunnen wij nooit een goed oordeel vormen en alleen maar ongelukkig worden.

 

5e EEN GOED HUMEUR (10 punten)

 

Maak u vrij van drift. Een goed gezond mens, dwz. zonder angst- of ziekteverschijnselen, is blijmoedig en weet zich onder alle omstandig­heden te redden. Zo iemand zal des te enthou­siaster en gelukkiger zijn, naarmate de moeilijkheden zich opstapelen. Uw houding, uw stem, uw gedrag en zelfs uw kritiek moeten de bewondering wekken van uw omgeving. Elk woord van u moet van uw dankbaarheid en blijheid getuigen, zoals het gezang van de vogels en het gezoem van de insecten in het gedicht van TAGORE. Sterren, zon, bergen, rivieren en zeeën maken deel uit van de ons omringende natuur; hoe kunnen wij dan niet gelukkig zijn? Wij zouden moeten zijn als een kind dat een cadeautje krijgt. Als we dat niet zijn is dat te wijten aan een slechte gezond­heid. Iemand die zich goed voelt zal nooit driftig worden.

Als u contactstoornissen heeft, geef ik u de volgende raad: neem een lepeltje ‘gomasio' (3/4 deel sesamzaad met 1/4 grof zeezout), ten­einde het zuur in het bloed te neutraliseren. U kunt het resultaat bij uw kinderen constate­ren: geef hen nu eens geen suiker, honing, cho­colade etc., die het bloed verzuren, maar in plaats daarvan de ,gomasio' en in één à twee weken zal een kind dat zeer yin is, zeer yang worden, dus veel vrolijker. De olie van het sesamzaad neemt het zout op en vermindert de dorst, wordt snel in het bloed opgenomen en neutraliseert het zuur. Vergeet niet dat een overdaad aan zuur in het bloed dodelijk kan zijn.

U moet in de eerste plaats uw gezondheid ver­beteren door uit de zeven voorwaarden voor een goede gezondheid tenminste 60 punten te behalen.

 

6. SNELHEID VAN INZICHT EN DAAD­KRACHT (10 punten).

 

Een goed gezond mens moet in staat zijn helder te denken en te oordelen, en snel en soepel te handelen. Snel­heid is een uiting van vrijheid. Mensen die vlug zijn en precies, hebben een goede conditie, evenals zij die klaarstaan gehoor te geven aan elk beroep dat op hen gedaan wordt en die elke uitdaging aanvaarden. Men herkent hen aan hun vermogen een grote orde in hun leven te scheppen. Het is onmogelijk aan deze voorwaarden te voldoen zonder inachtneming van de leefregel van de macrobiotiek die de essentie vormt van een meer dan 5000 jaar oude wijsheid en die eenvoudig en gemakkelijk is. U wordt dan baas over eigen leven, eigen ge­zondheid en eigen geluk. U zult in staat zijn niet alleen uw lichamelijke, maar ook uw gees­telijke inzinkingen te overwinnen. Als u een betere methode weet, zeg het me dan en ik zal de weg naar het geluk verlaten, die ik nu al vijftig jaar bewandel, en mij begeven op de uwe.

 

7.RECHTVAARDIGHEID (55 punten).

 

De 7e voorwaarde voor een goede gezondheid is de rechtvaardigheid. Als u dat niet begrijpt, wordt alles wat u over macrobiotiek weet, waardeloos. Er is misschien maar één op de miljoen mensen die werkelijk weet wat rechtvaardigheid is, vandaar dat er zoveel ellende op de wereld is. Wie ongelukkig is of ziek, is een leugenaar die niet de wil heeft om tot het uiterste rechtvaardig te zijn. Zelfs Gandhi kende de rechtvaardigheid niet!

De rechtvaardigheid die ik bedoel is heel een­voudig. Het is een andere benaming voor de Orde in het Universum. Daarom zal hij, die zich volledig voor die gerechtigheid openstelt het eeuwige geluk en de eindeloze vrijheid ver­werven. De toepassing bij de genezing van ziektes? Het is even simpel als met een hamer een spijker op de kop slaan. Hij die de Orde in het Heelal begrijpt, deze in zich opneemt en ermee vertrouwd raakt, heeft geen enkele behoefte zich aan de een of andere studie te wijden. De wet van het Universum is vrij van problemen.

In het verre Oosten betekent het woord ‘Bontoki Itu': alle wetten verenigen zich in ,één'. Dat is een woord dat kennelijk in het westen niet bestaat, maar zeker is dat men er overal in het verborgene naar zoekt. Wat men weet over de zevende voorwaarde voor een goede gezondheid kan als volgt worden samengevat:

 

- nooit liegen om zichzelf te beschermen;

- exact zijn;

- van iedereen houden;

- moeilijkheden nooit uit de weg gaan, maar ze opzoeken, te lijf gaan, oplossen en met inzet van de hele persoonlijkheid trachten te overwinnen;

- trachten steeds gelukkiger te worden en het geluk zoveel mogelijk uit te dragen;

- nooit aarzelen ongeluk in geluk om te zetten.

 

De enige manier om bovenstaande regels na te komen is zich strikt te houden aan de macrobiotiek. Toch kan men eigenlijk niet over de rechtvaardigheid, gezondheid en vrijheid spreken, zonder er een dik boek over te schrij­ven. Maar op deze plaats zal ik volstaan met de volgende opmerking:

 

'Alles in deze wereld is een bedenksel of een illusie, niets is waar, behalve het vasthouden aan het unieke principe van de macrobiotiek, met een oneindig geduld en liefde. Iemand willen zijn die iedereen voor zich inneemt en kan overtuigen. Zonder dat is het onmogelijk gelukkig te zijn.'

Hoeveel punten behaalt u in totaal? vraagt OHSAWA.

 

Bron: Ohsawa, Meester van de nieuwe geneeskunde. Rene Levy – in BRES nr 24

­

Meer uitleg op:

 

http://home.planet.nl/~gerds004/macrobiotiek.html 

 

http://kushi.yourwebinfo.com/webinfo/prezentace.asp?site=4&page=212

Reiki.

Reiki, wat houdt dat in ?
met dank aan Chris Westra

 

 

De gave van 'heling'

 

 

Ieder levend wezen heeft vanaf de geboorte de mogelijkheid van een ‘groot zelfherstellend vermogen’ .
Ieder mens, elk dier en elke plant heeft deze 'gave' van de liefdevolle Schepper méégekregen.
Als je in de lente naar planten kijkt, heb je daar reeds het bewijs, hoe in herfst en winter schijnbaar afgestorven planten, struiken en bomen, weer uitlopen en tot 'nieuw leven' komen.
Maar ook kamerplanten, die door ons zijn 'vergeten’ , herstellen meestal weer bij aandacht en liefdevolle verzorging.
Zelfs van eenvoudige dierlijke vormen als een aardworm, die door mensen bij het spitten in tweeën wordt gestoken, is bekend, dat beide delen weer als aparte wormen verder leven.
Honden en katten weten precies, waar en hoe ze hun wonden moeten likken om deze te genezen.

Ja, zelfs gebroken botten helen weer.
Van reptielen is bekend, dat 'verloren' staarten en ledematen weer aangroeien.
~
Mensen, als béélddragers van de Schepper kunnen en mogen méér.
Ieder heeft de gave van 'heling' van eigen en andermans 'beschadigd leven' ,  bij zijn geboorte méégekregen.
Door de situatie, waarin hij of zij is opgegroeid is bij de meesten dit 'helend' vermogen deels verloren gegaan, verstikt door angst en ongeloof.

Een eenvoudige timmerman wil ons voorbeeld zijn: Jezus genas vele zieken en dreef geesten uit, wanneer dat aan Hem werd gevraagd en Hij werd geloofd !

Aan zijn volgelingen heeft Hij opgedragen dit ook te doen.
Prachtige verhalen , ..... we geloven het, maar gelóven we het wel ?
Waarom worden het wónderen genoemd, terwijl het gaven van de Schepper zijn ?

~
Is het teleurstelling over oude wáárheden, dat we *Reiki nodig hebben, om die opdracht tot heling waar te kunnen maken ?
Blijkbaar kunnen mantra's(spreuken) en mudra's(symbolen) ons houvast geven om die opdracht van de Christus uit te voeren.

Hoe dan ook, *Reiki is een hernieuwde gave tot heling, van de liefdevolle Schépper .
Wanneer heling in het 'plan' van 'BOVEN' past, kan *Reiki helen !
Sommige mensen,  hebben geen *Reiki-initiatie nodig.

De helende energie komt zó al uit hun handen.

Een gave moet je gebruiken met Liefde, de liefde van de Schepper. 
Zelfs Reiki-méésters blijven echter mensen ,worden soms door het ego verleid om er zélf beter van te worden.

Dan ontbreekt de Liefde en zal *Reiki niet echt helpen.

Het blijft een feit, dat iemand, die met *Reiki  'in-aanraking'  komt, niet slechts lichamelijk geneest, maar ook innerlijk wordt aangeraakt en daardoor,totaal andere prioriteiten gaat stellen.
Iedereen kan ik aanraden in elk geval Reiki-1 te 'leren' om te ervaren, dat ook hij/zij een 'zelfherstellend vermogen’ heeft en ook anderen 'de-handen-op-kan-leggen'

~

*Reiki ,wat moet ik me daarbij voorstellen ?

Er is een groot ónbegrip over dit fenomeen.

Het woord  *Reiki betekent : Universele Kosmische Energie (= Rei)  en Levenskracht (= Ki ).

*Reiki houdt dus in, dat het een kracht tot leven is voor alles dat leeft .

Het is een onvervreemdbaar recht voor iedereen.

Zonder *Reiki is er géén leven !

Het is merkbaar bij het kleinste zaadje, dat uitgroeit tot een prachtige plant, struik of boom.

Dieren weten instinctief, wat ze moeten doen bij het krijgen van jongen.

En ménsen ? Als ze léven gebruiken ze *Reiki !

Waarom dan al die belangstelling voor *Reiki ?

*Reiki kun je dóórgeven aan állen en álles wat leeft.

Ook aan jezélf wanneer je je hand legt op een pijnlijke plaats, ....of aan je kind of partner.

Blijkbaar heeft *Reiki met Liefde te maken.

Dat is niet vreemd, want *Reiki is door de Schepper gegeven, "in-den-beginne", uit Liefde.

Bij de initiatie van *Reiki  worden kanalen  heropend, zodat uit de handen *krachten* stromen, die jou zélf en medeschepselen kunnen genezen en helen.

Daarbij is het opmerkelijk, dat de dóórgever van *Reiki , zélf niet ármer wordt, maar rijker.  Hier blijken de woorden :

"Geeft, opdat U gegeven worde",  bewaarheid te worden.

Wie een 'dóórgeefluik' van de *Reiki is , mag er zelf van mee genieten !

Aanvankelijk moet je door ervaring leren, hóe je dóór moet geven.

Dat leer je het beste bij jezelf. Wanneer je een pijnlijke plek hebt  .... leg je je hand erop en ervaar je, hoe de pijn wegebt, terwijl in je hand een warmte of tinteling gloeit.

En ook, wanneer je niets in je handen voelt, komt daar toch *Reiki uit.

~

Wanneer het bij jezelf werkt, kun je proberen , om in alle bescheidenheid, ook ánderen *Reiki dóór te geven.

(want *Reiki is niet van jòu, maar van en voor alles-dat-leeft)

Dat verklaart , waarom de 'te-helpen-medemens'  die *Reiki moet wìllen ontvangen.

Wanneer die persoon het doorgeefluik niet wìl openen, komt de *Reiki niet aan.

~

Het centrum van *Reiki , is gezeteld in de Thymusklier, gelegen achter de bovenkant van je borstbeen .

Vandaar, dat mensen bij grote schrik of  afschuw, hun handen daar neerleggen.

Van hieruit wordt de ontvangen energie door het lichaam verdeeld.

Men noemt het ook wel de zetel van de "Godsvonk" of"Het Heilig Hart", niet te verwarren met de hartchakra,die ligt wat lager achter het borstbeen.

Het is wijs, wanneer je rustig zit of ligt, tv-kijkend bv. je handen op je lichaam te leggen, zodat de energie, die altijd uit je handen vloeit, naar je  terugkeert !

~

*Reiki een therapie ?

Het doet aan therapieën denken, maar therapieën pretenderen resultaat te hebben; gaan ervan uit, dat de 'behandelaar' de patiënt door zijn behandeling wél, een béétje of niet geneest.
Bij "Reiki" geeft de 'behandelaar' slechts de universéle scheppingsenergie door, de patiënt  kán deze energie opnemen en helen en zo zich zélf herstellen.

Wanneer men merkt, dat iemand 'geheeld' wil worden, Liefdes-energie nodig heeft, zal men met het hart, médedogen voelen en de 'gave' die men kreeg benutten.

Dan kan het zijn, dat men volkomen vreemden *Reiki* mag doorgeven en dat de door *Reiki* geholpene, daarna weer uit je leven gaat.

~~

De weg van *Reiki* is geen eenvòudige weg zonder obstakels; nee, men zal, zeker in het begin, twijfel voelen, vooral wanneer men merkt, dat *Reiki* niet altijd helpt.(naar het schijnt !)

En na meerdere jaren, ontbreekt soms nog steeds het vertrouwen in de Schepper, die uiteindelijk bepaalt, wat Hij met een mens voorheeft.

De obstakels blijken achteraf  vaak uitingen van teleurstelling, omdat er andere verwachtingen waren en het égo' weer een deuk heeft opgelopen.

Dan is het goed, dat je ook aan jezelf  'helende' *Reiki mag geven.

~~

Dat je hele leven verandert door *Reiki, is vaak merkbaar aan een betere gezondheid, maar vooral, doordat dingen, die voorheen belangrijk waren,hun waarde verliezen en je je op andere zaken gaat instellen.

~

Nog een enkele opmerking:

~Over *Reiki zijn vele boeken te schrijven, veel verhalen te vertellen.

Deze kennismaking kan daarom niet volledig zijn, alleen al door het feit,dat er vele duizenden mensen met *Reiki werken met het gevolg, dat er vele 'vormen'  van *Reiki bestaan.

~Onuitsprekelijk belangrijk is de intentie, waarmee *Reiki gegeven  èn ontvangen wordt.

Zowel de doorgever als de ontvanger moeten 'werken' vanuit het besef, dat de energie vanuit het Licht komt , vanuit de Kracht en de Liefde van de Schepper.

~Beiden moeten zich aarden, virtueel zich met de aarde verbinden,om ziekmakende energieën af te laten vloeien naar de aarde.

~Wanneer iemand 'genoeg ervaring' heeft opgedaan, kan hij of zij zich voor *Reiki-2 laten initiëren.

Daarbij 'leer' je de mudra's en mantra's, die de *Reiki versterkenen je de mogelijkheid geven om over onbeperkte afstanden, ja, zelfs  over onbeperkte tijden heen, *Reiki door te zenden en te ontvangen !

 

~ In het boek van Diane Stein, "de Kern van Reiki", ISBN: 90-230-0918-5, is heel veel over *Reiki te lezen (studeren).

Het komt echter niet volledig overeen met de Usui methode van de "Reiki Alliance" van waaruit mijn master *Reiki gaf.

Een boekjesserie, die Reiki van alle kanten duidelijk maakt,wordt uitgegeven bij uitgeverij ANKH-HERMES BV  te Deventer.

Als éérste is aan te bevelen het boekje : "reiki~groeiboekje" van Arie Luijerink, ISBN 90-202-0822-5

~

Tot slot : eventuele vragen zijn te stellen op het vriendenforum bij Alternatieve Therapieën, of per email (adres bij Francine)
 ~

Voor allen de wens :  *Licht, *Kracht en *Liefde.

 

 

Chris Westra ©

 

Kinesiologie.

Toepassing voor zèlf-behandeling

 

 

Alternatieve therapieën gaan er van uit, dat energievelden en energiestromen in het menselijke lichaam kunnen worden beïnvloed.

Bij een ‘gezond’ mens zal het zenuwstelsel juist werken. Dwz. juist ‘reageren’ op signalen uit de omgeving en een zeer groot aantal elektrische stroompjes (energie) gaan met de snelheid van het licht door de zenuwbanen.

Lichamelijke en geestelijke storingen maken dat een mens (en dieren en planten !) ziekteverschijnselen vertoont. De mens wordt lichamelijk en/of psychisch ziek.

 

Bij de oefeningen, afkomstig uit de Kinesiologie, om spanningen en stress te voorkomen en op te heffen,kunnen menselijke energievelden worden geoptimaliseerd door zelfbehandeling.

Met de voeten iets uit elkaar, in een rustige omgeving deze (vinger-)oefeningen doen.

Zò zitten of staan, dat de ellebogen gesteund worden door de bovenbenen

(zittend in voorovergebogen houding) of tegen het lichaam (rechtopzittend of staand.)

Zèlf doe ik het zittend op het toilet. (Moet toch gebeuren 's avonds en 's morgens.)
Rustig en diep ademhalen. Inademen door de neus ! Tong tegen gehemelte !

(Uitademen kan bv. tussen de tanden.)

 

Zie de onderstaande afbeeldingen.

 

*1 : Wijs- en middelvingers zijn sàmen neutraal .

Door ze (tegen-elkaar-aan) tégen het voorhoofd te plaatsen, ongeveer aan wéérszijden van het midden, brengt men evenwicht tussen de positieve- en negatieve- spanningen. (Potentiaalverschil wordt nul.)

Dus: rèchter wijs- en middelvinger (tegen-elkaar-aan) bòven de rèchter ooghoek, vlak naast het midden van het voorhoofd.

Evenzo : links ! Deze positie houdt U vol, totdat een niet-bedwingbare geeuw, zucht, of boer, de rustige, diepe ademhaling verstoort.
Aanvankelijk kan dat vrij lang duren, omdat het lichaam er aan moet 'wennen'.
Daarom moet U een positie de eerste keren niet langer dan 2 minuten laten duren.

Na enkele keren, duurt het hooguit een hàlve minuut per positie.

 

*2 a,b,c en d :

U maakt een ringetje tussen duimen en vingers en gaat weer rustig en diep ademhalen.

De vrije vingers (zes!) plaatst U weer aan weerszijden van het midden van het voorhoofd.
Elke keer, volhouden, totdat een niet-bedwingbare geeuw, zucht, boer o.d., de rustige,
diepe ademhaling weer verstoort.(maar niet langer dan 2 minuten !)


a. Duimen tegen wijsvingers, brengen rust in de structuur van het lichaam.

(Huid, spieren en botten.)


b. Duimen tegen middelvingers brengen rust in de stofwisseling.

(Slokdarm, maag, darmen, gal, nieren, blaas enz.)


c. Duimen tegen ringvingers brengen rust in de emoties.

(vreugde, verdriet, liefde, haat enz.)


d. Duimen tegen pinken brengen rust in de "elektronica"

(verstand, reflexen, zintuigen, geheugen enz.)


Hoe vaker U de oefening uitvoert, hoe gemakkelijker en sneller het U zal afgaan 
en hoe minder kans U loopt op stress (-gevoelens).


 

Hier nog een tip bij het uitvoeren van de oefeningen met ellebogen op de knieën.

Sommigen krijgen blauwe plekken op de bovenbenen. Dit is op te lossen  :

"Leg een kussen op je bovenbenen / knieën." (Voorraadpak wc-rollen kan ook !)

Zit je ook rèchter op ! Het toilet bij deze oefening heeft nòg een voordeel.

Tijdens de oefening komen in het lichaam veel afvalstoffen vrij !

Bij de volkomen ontspanning, die je wilt bereiken, is het prettig,

de afvalstoffen gewoon te kunnen laten 'lopen'.

 

 

Afbeelding bij oefening 1

Wijs- en middelvingers

zijn sámen neutraal

Afbeelding bij oefening 2a

Duimen met wijsvingers

brengen rust in structuur.

 

Maken 'rondje' bij oefening 2

U maakt een ringetje

tussen duimen en vingers

 

 

Afbeelding bij oefening 2b

Duimen met middelvingers

rust in de stofwisseling

 

Afbeelding bij oefening 2c

Duimen met ringvingers

brengen rust in de emoties

Afbeelding bij oefening 2d

Duimen met pinken

brengen rust in de 'electronica'

Als je er nà goed lezen niet uitkomt, stuur je me maar een mailtje.
Daarin kun je aangeven, wat nog onduidelijk is.

 

Groet,  Chris Westra ©

“Licht, Kracht en Liefde !”

 

De Stichting Kinesiologisch Netwerk Nederland

Magnetiseren.

Mesmer en magnetiseren.

 

 Mesmer Portret

 

Van zeer groot belang is het werk van de Oostenrijkse arts Mesmer geweest. Mesmer was ervan overtuigd dat lichamen, ongeacht of ze uit levende of dode materie bestaan, elkaar op afstand kunnen beïnvloeden. Deze invloed werd vergeleken met de werking van een magneet op ijzer. Vandaar dat zij de beïnvloeding magnetisch noemden. Er was een verband tussen deze magnetische kracht en ziekte en gezondheid.
Hij zelf sprak over een neutrale kracht.


Het werk van Mesmer kan samengevat worden in de volgende punten:

1. Er bestaat een in het universum doordringende en verbindende kracht, een volkomen beweeglijke stof van onvergelijkbare fijnheid.
2. Alle ziekten worden veroorzaakt door verstoringen van het evenwicht in dit krachtenveld in het lichaam van de zieke. Dat leidt tot een onharmonische verdeling van de kracht over het lichaam.
3. Voor het genezen van de ziekte is het herstellen van het evenwicht nodig.
4. Dit herstel moet worden bewerkstelligd door toevoer van die kracht aan het lichaam van de zieke.
5. Deze toevoer geschiedt door een magnetiseur, die bekend is met de ziekteleer, met de techniek van het

 

 

 

 

magnetiseren.

 

 Tekening door Mesmer

 

Een mens die geboren wordt met de gave tot het brengen van genezing is weer een ander verhaal.

 Zo iemand is paranormaal begaafd. Zijn hele leven staat vaak in het teken van zijn gave en levensopdracht.

 Lange tijd is deze mens zich hiervan niet bewust. Dit hoort ook zo omdat hij moet opgroeien, moet leren, kortom volwassen moet worden.
Bij nadere beschouwing zien wij echter dat zijn leven niet 'normaal' verloopt. Het leven is namelijk een praktijkschool. Men moet zelf geleden hebben, in de modder hebben gelegen, problemen hebben doorstaan en die ook hebben overwonnen. De zogenaamde ziekteleer heeft hij uit eigen ervaring en door 'toevallig' gekozen vakken op school, dan wel door zijn beroepskeuze. Tot het moment dat hij zich bewust wordt van deze gave kan zijn leven soms een echte 'hel' zijn. In winkels en in grote mensenmassa's voelt hij zich onprettig. In ziekenhuizen voelt hij zich zeer onprettig. Als hij met mensen in contact komt, neemt hij klachten en gedachten over, aanvankelijk zonder zich hiervan bewust te zijn.
Deze periode kan zeer verwarrend en zelfs zeer beangstigend zijn. Hij heeft klachten, gaat naar een arts of therapeut en krijgt te horen dat hem niets mankeert. Het is duidelijk dat zo iemand behoorlijk aan zichzelf gaat twijfelen. Menigeen is dan ook bij een psycholoog of psychiater terechtgekomen. Pogingen tot zelfmoord komen in deze verwarrende periode zelfs voor.
Gelukkig wordt hij vanuit de geestenwereld begeleid en opgeleid voor zijn taak.
Veel genezers die ik heb ontmoet zijn alleenstaand. Samenleven met een paranormaal begaafde genezer kan zeer zwaar zijn en een relatie eindigt dan ook vaak in een scheiding.
Is hij zich eenmaal bewust van deze gave, dan breekt een gelukkiger periode aan. Hij merkt dat hij zichzelf ook beter gaat voelen als hij magnetiseert en anderen helpt.
Het stellen van een diagnose gaat via zijn gevoel en vandaar naar zijn verstand om een en ander te kunnen begrijpen en te kunnen overdragen.
De energie die hij overdraagt wordt meteen vanuit de geestenwereld aangevuld. Hij is een kanaal, een doorgeefluik, een bode van gene zijde. De echte genezing vindt vanuit de geestelijke wereld plaats. De genezer is slechts een instrument.

 Hoe meer hij doorgeeft, des te sterker hij vaak wordt.
Vanzelfsprekend zijn er ook vrouwelijke magnetiseurs.

 

Lees hier meer over magnetiseren:

 

http://members.home.nl/frali98/magnetiseren.html

 

http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/magnetiseren.htm

 

http://www.innerned.org/magnetiseren.html

 

 

 

 

 

 

Chinese Geneeswijzen.

 

 

Met dank aan Henna Yeung die deze informatie voor Spirituele Vrienden heeft opgeschreven.

 

 

Acupunctuur, Tuina, Chinese Kruiden,Voeding en Qigong behoren tot de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) die wordt toegepast sinds ongeveer 3000 jaar voor Christus. TCG is gebaseerd op het begrip `energie´. Dezelfde energie die in de natuur zorgt voor de groei van bomen,planten en seizoenswisselingen. In een menselijk lichaam zorgt deze energie voor alle processen die dit lichaam tot een levend wezen maken. Zoals het kloppen van het hart, het kunnen zien en het uiten van emoties. Via de TCG kijkt de therapeut naar de mens als een dynamisch energetisch geheel.  Deze dynamische veranderingen zijn ingedeeld in Yin en Yang. Yin staat voor begrippen als: rust, koelte, dalen, nacht. Yang staat voor: actie, warmte, stijgen en dag. Yin en Yang zijn tegenpolen van elkaar, waarbinnen het lichaam naar evenwicht zoekt. Bij een gezond lichaam zijn ze in evenwicht. Bij een ziek lichaam zal één overheersen.

 

De Chinese Geneeskunde heeft één van de meest verfijnde diagnostische technieken van de wereld. Door het voelen van de pols, het zien van de tong en het gericht stellen van vragen kan de Chinese geneeskundige de oorzaak van de ziekte opsporen. Tevens is de therapeut in staat om ziektebeelden, die nog niet zijn uitgebroken, waar te nemen zodat er preventief gehandeld kan worden.

 

Tuina is een speciale Chinese drukpuntmassage- en mobilisatietechniek. Tuina wordt toegepast bij klachten betreffende gewrichten,wervelkolom, spieren en pezen. De resultaten zijn vaak heel goed te noemen, tevens ook bij kinderen.

 

Qigong is een enkelvoudige ademhalingstechniek of een reeks ademhalingstechnieken in combinatie met beweging. Door regelmatig te trainen verbetert de lichamelijke conditie. Qi is een natuurkracht die de grondslag vormt van alles wat leeft in het heelal. De beweging van Qi is de activiteit van het leven. Qi lijkt het meest overeen te komen met ademenergie.

 

Acupunctuur is als therapie voor bijna elke ziekte toepasbaar. De prognose voor herstel is afhankelijk van de ernst van de klacht en de soort aandoening. Door het plaatsen van naalden in het lichaam kan acupunctuur de energie in balans brengen. Men voelt hooguit een licht prikje en/of  een licht elektrisch stroompje.

 

KLACHTEN DIE BEHANDELD KUNNEN WORDEN MET BEHULP VAN ACUPUNCTUUR:

.  Orthopedische klachten (gewrichten,spieren,wervelkolom)

.  Neurologische klachten (zenuwstelsel)

.  Psychosomatische klachten (ontstaan door psychische overbelasting)

.  Orgaan problematiek (misselijkheid, maagpijn,obstipatie,menstruatie problemen,astma,hoofdpijn,chronische vermoeidheid, allergie, bedplassen)

 

 

 

Voor verdere informatie zie website  www.zhong.nl

 

Praktijk voor Chinese Geneeskunde

HSL. YEUNG

Zeeburgerdijk 109a ,

1094 AD   AMSTERDAM.
Mobiel 06-111 91 275

 

 

 

 

Gezondheidstips

 

In deze rubriek worden in het kort oplossingen gegeven voor veel voorkomende klachten.

Deze oplossingen zijn vrijblijvend en algemeen. Ze zullen u vaak helpen, maar niet in alle gevallen! Het is dus raadzaam bij zowel acute als ook langdurige gezondheidsproblemen, ook altijd een (homeopathisch) arts te consulteren.

 

Bij keelpijn, verkoudheid of prikkelhoest, is het een probaat middel om even op een schijfje rauwe ui te kauwen en in de mond te nemen. Binnen tien minuten is de hoest over. Ook bij het slapen gaan verzacht het je keel als je een stukje ui in de mond houdt.

 

Tegen hoge bloeddruk, kunt u Vis cum album tinctuur in combinatie met Solidago complex proberen. Viscum album (maretak) wordt vooral gebruikt om een gezonde bloeddruk in stand te houden.

De plant verwijdt en ontspant de bloed­vaten, waardoor de bloeddruk geleidelijk gaat zakken. De urineafdrijvende werking van Solidago complex zorgt er voor dat

het bloedvatensysteem minder 'gevuld' is, waardoor de druk ook minder hoog is.

 

Echinaforce van dr. Vogel, is een zeer goe­de remedie tegen tandvleesontsteking. De ontstoken plek iedere dag even aanstippen met de pure tinctuur direct uit het flesje en meteen de volgende dag merk je een enorme verbetering. Na ongeveer een week kan de ontsteking al over zijn.

 

Vitamine E-crème tegen eczeem. Vitamine E is de belangrijkste antioxi­dant van onze huid. Voldoende vitamine E beschermt onze lichaamscellen tegen beschadigingen en vroegtijdige veroude­ring. Iedere dag de huid met vitamine

E-crème in masseren, en uw huid wordt weer glad en soepel.

 

Tegen gewrichtsontsteking is 'Alchemilla', samen met 'Atrosan' een uit­stekend middel. Alchemilla complex heeft een gunstige werking op de stofwisseling van de gewrichten, waardoor de beweeg­lijkheid toeneemt en de pijn afneemt. Atrosan heeft vooral een pijnstillende en ontstekingsremmende werking en wordt toegepast bij alle chronische degeneratieve reumatische aandoeningen, vooral als de aandoening gepaard gaat met toenemende pijn. Beide middelen mogen langdurig wor­den gebruikt.

 

 

Gezondheidstips informatieservice:

Voor adressen van alternatieve artsen/the­rapeuten, kunt u de adressengids bestellen door € 8.- over te maken op postbankre­keningnummer 350.30.34 t.n.v. Stichting natuurlijk Welzijn te Epe onder vermelding van 'Adressengids'. Of kijk op: www.natuurlijkwelzijn.org Voor algemene informatie over uw gezondheid kunt u terecht bij de Infolijn Alternatieve geneeswijzen, tel: (0592) 35 34 05.

 

Geschreven door - Saskia van Houten en Daniel Drevemans.

 

Bron: Verwachting Juni-Augustus 2005 – tijdschrift van www.stichtingdeheraut.nl